Espeerasin

เข้าร่วมเมื่อ 2 กันยายน 2562
เพิ่มผลงาน
(เพิ่มผลงาน)
(เพิ่มผลงาน)
 
 
ชื่อ : ศิลป์ ทวีสิน
- จูซี (朱熹)
https://th.m.wikipedia.org/wiki/จู_ซี# (กำลังจัดทำ)
 
- ลัทธิขงจื่อใหม่ (Neo-Confucianism) https://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อใหม่
 
- ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่ (New Confucianism) https://th.m.wikipedia.org/wiki/ลัทธิขงจื่อสมัยใหม่
255

การแก้ไข