ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดตาลเรียง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==ประวัติวัดตาลเรียง==
สมัยก่อนพื้นที่ทั่วไปของวัดตาลเรียงนี้ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ และเป็นพื้นที่เหมาะสมในการทำนา ประชาชนจึงได้จับจองพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ทำนา และประชาชนที่มาทำนาในถิ่นนี้ ล้วนแต่เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา จึงต้องการสร้างวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ให้เกิดคุณงามความดีแก่ตน ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสืบต่อไป
 
สมัยก่อนพื้นที่ทั่วไปของวัดตาลเรียงนี้ เป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่มีเจ้าของ และเป็นพื้นที่เหมาะสมในการทำนา ประชาชนจึงได้จับจองพื้นที่บริเวณนี้เป็นที่ทำนา และประชาชนที่มาทำนาในถิ่นนี้ ล้วนแต่เป็นผู้นับถือ[[พระพุทธศาสนา]] จึงต้องการสร้างวัดเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศล ให้เกิดคุณงามความดีแก่ตน ตามหลักคำสอนของ[[พระพุทธเจ้า]]สืบต่อไป
*องค์ที่ ๑ ในสมัยนั้นมีพระภิกษุองค์หนึ่ง ชื่อว่าอาจารย์ คลื้น ท่านอุปสมบทอยู่ที่วัดใหญ่โพหัก ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี ท่านมีที่นาส่วนตัวอยู่ที่บ้านตาลนี้ ที่นาของท่านนี้เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วจะเหมาะสมมาก เพราะที่ของท่านแปลงนี้ อยู่ติดกับคลองโพหักหรือคลองบัวงาม (คลองนี้ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐) ประชาชนจึงพี้อมใจกันไปขอความกรุณาจากท่าน และท่านก็เห็นดีตกลงกับประชาชน ยกที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่สร้างวัด ประชาชนได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านให้มาเป็นประธานในการสร้างวัด และท่านก็ตกลงใจเห็นดีกับประชาชนด้วย ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๑ งาน ๗๐ วา ท่านได้เริ่มสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา ท่านได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดตาลเรียง” เหตุที่ตั้งชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณที่สร้างวัด เป็นที่ดอน ตามคันนามีต้นตาลเรียงกันเป็นแถว ท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้ตามสภาพท้องถิ่น ท่านได้เอาใจใส่ก่อสร้างและปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๒๖ ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียงนี้
 
*องค์ที่ ๑ ในสมัยนั้นมีพระภิกษุองค์หนึ่ง ชื่อว่า'''อาจารย์ คลื้น''' ท่านอุปสมบทอยู่ที่[[วัดใหญ่โพหัก]] ต.โพหัก [[อ.บางแพ]] จ.ราชบุรี ท่านมีที่นาส่วนตัวอยู่ที่บ้านตาลนี้ ที่นาของท่านนี้เมื่อสร้างวัดขึ้นแล้วจะเหมาะสมมาก เพราะที่ของท่านแปลงนี้ อยู่ติดกับคลองโพหักหรือคลองบัวงาม (คลองนี้ขุดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐) ประชาชนจึงพี้อมใจพร้อมใจกันไปขอความกรุณาจากท่าน และท่านก็เห็นดีตกลงกับประชาชน ยกที่ดินแปลงนี้ให้เป็นที่สร้างวัด ประชาชนได้พร้อมใจกันนิมนต์ท่านให้มาเป็นประธานในการสร้างวัด และท่านก็ตกลงใจเห็นดีกับประชาชนด้วย ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๑ งาน ๗๐ วา ท่านได้เริ่มสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา ท่านได้ตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดตาลเรียง” เหตุที่ตั้งชื่อเช่นนี้ก็เป็นเพราะว่า ในสมัยนั้นพื้นที่บริเวณที่สร้างวัด เป็นที่ดอน ตามคันนามีต้นตาลเรียงกันเป็นแถว ท่านจึงตั้งชื่อวัดนี้ตามสภาพท้องถิ่น ท่านได้เอาใจใส่ก่อสร้างและปกครองพระภิกษุสามเณรภายในวัดมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๒๖ ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียงนี้
*องค์ที่ ๒ ชื่อพระอธิการฉาย ท่านเกิดที่ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายรอด มารดาชื่อนางนุ่ม ท่านได้อุปสมบทที่วัดใหญ่โพหัก ประชาชนได้ไปนิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียง ตำบลดอนข่อย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ท่านได้จัดการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อย ท่านได้ชักชวนประชาชนจัดการสร้างโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งทำด้วยไม้ ได้ทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ ท่านได้ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาจนถึง พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านได้มรณภาพที่วัดตาลเรียง
 
*องค์ที่ ชื่อว่า'''พระอธิการปลื้ม ฉายา จนฺทสโรฉาย''' ท่านเกิดที่ตำบลโพหัก อำเภอดำเนินสะดวกบางแพ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อ นายคตรอด มารดาชื่อนางสุก นามสกุลโพธิ์มีนุ่ม ท่านได้อุปสมบทอยู่ที่วัดใหญ่โพหัก ประชาชนได้ไปนิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดนี้ตาลเรียง ตำบลดอนข่อย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒๒๔๔๗ ท่านได้จัดการบูรณะซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างให้เรียบร้อย ท่านได้ชักชวนประชาชนจัดการสร้างศาลาการเปรียญโบสถ์ขึ้นมาหลังหนึ่งซึ่งทำด้วยไม้และท่านได้จัดการซ่อมแซมโบสถ์ขึ้นใหม่ ท่านได้จัดการให้มีงานทำพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕๒๔๕๕ ท่านได้ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาตลอด ต่อมาทางราชการได้จัดการรวมตำบลดอนข่อยมาขึ้นกับตำบลบัวงามเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้ปกครองวัดตาลเรียงนี้มาจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๒๒๔๗๓ ท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นสมภารมรณภาพที่วัดตาลเรียงนี้ไป
 
*องค์ที่ คือท่านพระครูคุณาภิรมณ์ (เชย)ชื่อว่า'''พระอธิการปลื้ม''' ฉายา คุณาภิรโตจนฺทสโร ท่านเกิดที่ตำบลดอนไผ่โพหัก อำเภอบ้านแพ้วดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสาครราชบุรี บิดาชื่อ นายสุกคต มารดาชื่อนางสร้อยสุก นามสกุล ศรีรัตน์โพธิ์มี ท่านได้อุปสมบทอยู่ที่วัดดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีใหญ่โพหัก ประชาชนได้นิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียงนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ๒๔๗๒ ท่านได้ชักชวนประชาชนเริ่มก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมจัดการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นซึ่งทำด้วยไม้และโรงเรียนประชาบาลท่านได้จัดการซ่อมแซมโบสถ์ขึ้นพร้อมกันใหม่ ต่อมาท่านได้จัดการให้มีงานปิดทองลูกนิมิตเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ นายอ่อง นางคลัง วิงวอน อยู่ตำบลบัวงาม๒๔๗๕ ท่านได้ซื้อที่ดินถวายให้แก่ปกครองดูแลวัดตาลเรียงนี้มาตลอด เป็นจำนวนต่อมาทางราชการได้จัดการรวมตำบลดอนข่อยมาขึ้นกับตำบลบัวงามเมื่อ ๔ ไร่ ๓งาน ๖๘ วา ในพ.ศ. ๒๕๐๐๒๔๘๒ ประชาชนทั่วไปท่านได้ซื้อที่ดินถวายปกครองวัดตาลเรียงจำนวน ๑๔ ไร่ ........งาน ๒๔ วา นี้มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๘๒๔๙๒ ท่านก็ได้ชักชวนประชาชานสร้างศาลาการเปรียญซึ่งทำด้วยไม้แบบทรงไทย มีช่อฟ้อใบระกา พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้จัดการสร้างถนนสายโพหักเข้าถึงลาออกจากการเป็นสมภารวัดตาลเรียง ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ นี้ไป
 
องค์ที่ ๔ คือท่าน'''พระครูคุณาภิรมณ์'' (เชย) ฉายา คุณาภิรโต ท่านเกิดที่ตำบลดอนไผ่ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อนายสุก มารดาชื่อนางสร้อย นามสกุล ศรีรัตน์ ท่านได้อุปสมบทที่วัดดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ประชาชนได้นิมนต์ท่านมาเป็นสมภารวัดตาลเรียงนี้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓ ท่านได้ชักชวนประชาชนเริ่มก่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนประชาบาลขึ้นพร้อมกัน ต่อมา พ.ศ. ๒๔๙๘ นายอ่อง นางคลัง วิงวอน อยู่ตำบลบัวงาม ได้ซื้อที่ดินถวายให้แก่วัดตาลเรียงนี้ เป็นจำนวน ๔ ไร่ ๓งาน ๖๘ วา ในพ.ศ. ๒๕๐๐ ประชาชนทั่วไปได้ซื้อที่ดินถวายวัดตาลเรียงจำนวน ๑๔ ไร่ ........งาน ๒๔ วา พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่านได้ชักชวนประชาชานสร้างศาลาการเปรียญซึ่งทำด้วยไม้แบบทรงไทย มีช่อฟ้อใบระกา พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้จัดการสร้างถนนสายโพหักเข้าถึงวัดตาลเรียง ต่อมาท่านได้ลาสิกขาบทเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒
*องค์ที่ ๕ คือท่านพระครูปลัดนาค ฉายา ยตฺตธมฺโม เกิดที่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายโสม มารดาชื่อนางหลัก นามสกุลแสงอากาศ ท่านได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม ท่านได้มาเป็นสมภารของวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านได้จัดการบูรณะเสนาสนะให้เรียบร้อยตลอดมา ท่านได้ชักชวนประชาชนสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยแบบมีช่อฟ้าใบระกา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านได้จัดการสร้างอุโบสถหลังนี้ตลอดมา และท่านได้ชักชวนประชาชนได้ช่วยกันก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น จัดการพัฒนาถนนสายโพหัก - บัวงาม ได้จัดการนำเอาไฟฟ้าเข้ามาสู่หมู่บ้านและวัด ตลอดจนถึงได้จัดการติดต่อเรื่องก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล เป็นต้นท่านได้กำหนดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่นี้ ในวันที่ ๑๑-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
 
*องค์ที่ ๕ คือท่าน'''พระครูปลัดนาค''' ฉายา ยตฺตธมฺโม เกิดที่ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อนายโสม มารดาชื่อนางหลัก นามสกุลแสงอากาศ ท่านได้อุปสมบทที่วัดบัวงาม ท่านได้มาเป็นสมภารของวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ท่านได้จัดการบูรณะเสนาสนะให้เรียบร้อยตลอดมา ท่านได้ชักชวนประชาชนสร้างอุโบสถ์หลังใหม่ขึ้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทรงไทยแบบมีช่อฟ้าใบระกา ได้วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ท่านได้จัดการสร้างอุโบสถหลังนี้ตลอดมา และท่านได้ชักชวนประชาชนได้ช่วยกันก่อสร้างสาธารณประโยชน์ เช่น จัดการพัฒนาถนนสายโพหัก - บัวงาม ได้จัดการนำเอาไฟฟ้าเข้ามาสู่หมู่บ้านและวัด ตลอดจนถึงได้จัดการติดต่อเรื่องก่อสร้างโรงเรียนประชาบาล เป็นต้นท่านได้กำหนดงานปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถหลังใหม่นี้ ในวันที่ ๑๑-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
*องค์ที่ ๖ คือท่านพระครูธรรมสาทิส (ฉลวย อิฏฺฐผโล) ท่านเกิดที่ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม บิดาชื่อนายเปลี่ยน กลัดกลีบ มารดาชื่อนางผลัด กลัดกลีบ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดบางแคใหญ่ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำพรรษาอยู่วัดบางแคใหญ่ ๑ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดโพธิ์ราฎร์บูรณะได้ช่วยเจ้าอาวาสบูรณะสร้างอุโบสถ ๑ หลัง ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา ๖ พรรษา เมื่อ พ.ส. ๒๕๒๘ ประชาชนชาวบ้านตาลเรียงได้นิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดตาลเรียง ท่านได้ร่วมกับญาติโยมสร้างและปรับปรุงวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ นับว่าท่านมีคุณูปการแก่วัดตาลเรียงแห่งนี้เป็นอย่างมาก
 
*องค์ที่ ๖ คือท่าน'''พระครูธรรมสาทิส''' (ฉลวย อิฏฺฐผโล) ท่านเกิดที่ตำบลปลายโพงพาง [[อำเภออัมพวา]] [[จังหวัดสมุทรสงคราม]] บิดาชื่อนายเปลี่ยน กลัดกลีบ มารดาชื่อนางผลัด กลัดกลีบ อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ วัดบางแคใหญ่ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำพรรษาอยู่วัดบางแคใหญ่ ๑ พรรษา พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดโพธิ์ราฎร์บูรณะได้ช่วยเจ้าอาวาสบูรณะสร้างอุโบสถ ๑ หลัง ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้เป็นเวลา ๖ พรรษา เมื่อ พ.ส. ๒๕๒๘ ประชาชนชาวบ้านตาลเรียงได้นิมนต์ท่านมาจำพรรษาที่วัดตาลเรียง ท่านได้ร่วมกับญาติโยมสร้างและปรับปรุงวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมา ท่านได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ นับว่าท่านมีคุณูปการแก่วัดตาลเรียงแห่งนี้เป็นอย่างมาก
*องค์ที่ ๗ คือท่านพระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฒฺโน) องค์ปัจจุบัน สถานะเดิมท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ นายทวี ไกรเดช บิดาชื่อนายวัน มารดาชื่อนางละออง ไกรเดช อยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๔ ณ บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ พัทธสีมาวัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชชบุรี มีพระครูสุนทรปริยัติคุณ (พระปริยัติกิจโสภณ) วัดบัวงามพระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมนาทวัดบัวงามพระอารามหลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมสาทิสวัดตาลเรียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ วิทยะฐานะทางโลกท่านสำเร็จประโยควิชาชีพ (ช่างสำรวจ) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ส่วนทางธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน
 
*องค์ที่ ๗ คือท่าน'''พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์''' (ทวี ปญฺญาวฒฺโน) องค์ปัจจุบัน สถานะเดิมท่านเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดิมชื่อ นายทวี ไกรเดช บิดาชื่อนายวัน มารดาชื่อนางละออง ไกรเดช อยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๔ ณ บ้านกุ่ม ตำบลบ้านกุ่ม [[อำเภอบางบาล ]][[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] อุปสมบทเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๐ ณ พัทธสีมาวัดตาลเรียง ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชชบุรี มีพระครูสุนทรปริยัติคุณ (พระปริยัติกิจโสภณ) วัดบัวงาม พระอารามหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสภณธรรมนาทวัดบัวงามพระอารามหลวงเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูธรรมสาทิส วัดตาลเรียงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ วิทยะฐานะทางโลกท่านสำเร็จประโยควิชาชีพ (ช่างสำรวจ) วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ส่วนทางธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน
 
วิทยะฐานะทางโลกท่านสำเร็จประโยควิชาชีพ (ช่างสำรวจ) [[วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ]] เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ส่วนทางธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔ พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]] เป็นผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่านได้ทำการพัฒนาวัดตาลเรียงให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนมาถึงปัจจุบัน
 
==ทำเนียบเจ้าอาวาส==