ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิสุทธิ"

::2.นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ
'''มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ'''
 
::3.สัมมสนญาณ
 
::4.อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ที่ยังเป็นวิปัสสนาญาณอย่างอ่อน (ตรุณอุทยัพพยญาณ)
'''ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ'''
::4.อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ที่เจริญขึ้น (พลวอุทยัพพยญาณ)
ผู้ใช้นิรนาม