ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# ดำเนินการพัฒนาระบบและบริหารข้อมูลการผังเมืองและโยธาธิการ
# ดำเนินการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ในด้านการผังเมืองและโยธาธิการ
# ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย<ref> [กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ. 2557 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF เล่ม 132 ตอนที่ 1 ก วันที่ 9 มกราคม 2558] </ref>
 
== อ้างอิง ==
57

การแก้ไข