ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโนนสัง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ===
ชุมชนยุคก่อนประติศาสตร์ที่ค้นพบ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว บ้านกุดค้อเมย ตำบลกุดดู่ และแหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย ตำบลบ้านถิ่น ซึ่งมีการขุดค้นและสำรวจถึง 3 ครั้ง ครั้งแรกนาวย วิลเลี่ยม โชฟเฟลอร์ได้ขอนนุญาติกรมศิลปากรขุดค้นเมื่อ พ.ศ. 2517 <ref>http://nongbualamphu.go.th/web/data/culture/culture.htm</ref> ครั้งที่ 2 หน่วยศิลปากรที่ 7จังหวัดขอนแก่น ขุดค้นเมื่อ พ.ศ. 2536 และครั้งที่ 3 สำนักโบรารคดีและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำรวจเมื่อ พ.ศ. 2540 พบว่าองค์ประกอบของโบรารสถานเป็นเนินดินขนาด 155x200 เมตร สูงประมาณ 2-3 เมตรจากที่ราบดดยรอบ พบหลักฐานต่อเนื่องก่อนประวัติศาสตร์ทวารวดีและล้านช้าง ผลการสำรวจกำหนดอายุด้วยวิธีการทางวิทยาศาสร์ได้ค่าอายุ 2500 ปีมาแล้ว และหลักฐานทางโบรารดีล้านช้างอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 23-24
 
=== ยุครัตนโกสินทร์ ===
*วันที่ 1 มกราคม 2491 แยกเป็น'''กิ่งอำเภอโนนสัง''' อำเภอหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 9 กันยายน 2499 ตั้งเป็น'''อำเภอโนนสัง''' จังหวัดอุดรธานี
*วันที่ 1 ธันวาคม 2536 มีการจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสังอยู่เขตการปกครองของจังหวัดหนองบัวลำภู
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==