ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* หม่อมเจ้าโสภณ อิศรางกูร เสกสมรสกับหม่อมอิ่ม อิศรางกูร ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา 9 คน โดยโอรสและธิดาที่เป็นที่รู้จัก คือ
**[[หม่อมราโชทัย|หม่อมราชวงศ์เนตร อิศรางกูร]]
**[[หม่อมราโชทัย (หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร)|หม่อมราชวงศ์โต๊ะ อิศรางกูร]] สมรสกับ นางราโชทัย (พุก) และ นางซ่วน มีบุตรและธิดา คือ
***หม่อมหลวงหญิงเรณู อิศรางกูร
***หม่อมหลวงหญิงประยงค์ อิศรางกูร
***หม่อมหลวงอุทัย อิศรางกูร
***หม่อมหลวงหญิงอุบล อิศรางกูร
***หม่อมหลวงหญิงมณฑา อิศรางกูร
***หม่อมหลวงไพบูลย์ อิศรางกูร
***หม่อมหลวงหญิงโกสุมภ์ อิศรางกูร
***หม่อมหลวงจินดา อิศรางกูร
***หม่อมหลวงอาทิตย์ อิศรางกูร
**[[เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย ในรัชกาลที่ 5|หม่อมราชวงศ์หญิงย้อย อิศรางกูร]]
**[[หม่อมราชวงศ์หญิงมณี อิศรางกูร]]
ผู้ใช้นิรนาม