ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
1.2) รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
1.3) ตําแหน่งตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนดกำหนด
 
==== ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ====
2.1) หัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานักสำนัก
 
2.2) หัวหน้าหน่วยงาน ระดับกอง
2.3) หัวหน้าหน่วยงาน ระดับส่วน/ฝ่าย
 
2.4) ตําแหน่งตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนดกำหนด
 
==== ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ====
3.1) ตําแหน่งที่จําเป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนดกำหนด
 
==== ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ====
4.1) ตําแหน่งตำแหน่งที่ไม่ใช่ตําแหน่งตำแหน่งประเภทบริหาร ตําแหน่งประเภทอํานวยการตำแหน่งประเภทอำนวยการ และตําแหน่งตำแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกําหนดกำหนด
 
== การแบ่งระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ==
417,867

การแก้ไข