ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
! style= "background: forestgreen; color:white; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. [[ศาสตราจารย์]] พิมล กลกิจ
| valign = "top" | พ.ศ. 2509 - พ.ศ. 2510 (รักษาการแทนฯ)
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 2. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.กวี จุติกุล
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 1 ธันวาคม 2510 - พ.ศ. 2529
|-
| valign = "top" | 3. [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]] ดร.ทวีสุข แสนทวีสุข
| valign = "top" | พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2533
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 4. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.อดุลย์ อภินันทร์
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2533 - พ.ศ. 2537
|-
| valign = "top" | 5. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.อารันต์ พัฒโนทัย
| valign = "top" | พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2541
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 6. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.เอนก โตภาคงาม
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
|-
| valign = "top" | 7. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.อัศนี ปราจีนบูรวรรณ์
| valign = "top" |
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 <br>
พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 8. [[รองศาสตราจารย์]] อนันต์ พลธานี
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555
|-
| valign = "top" |9. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา
| valign = "top" |พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน2562
|-
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | 10. [[รองศาสตราจารย์]] ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " | พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
|-
|}
 
'''หมายเหตุ''' คำนำหน้านามของผู้ดำรงตำแหน่ง[[คณบดี]] และผู้รักษาการแทนคณบดี เป็นคำนำหน้านามตามตำแหน่งทางวิชาการในขณะนั้น
 
== บุคคลที่มีชื่อเสียง ==
ผู้ใช้นิรนาม