ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรสิตวิทยา"

ผนวกข้อมูลเก่าและใหม่, แก้ความหมายเล็กน้อย, เก็บกวาดและแจ้งอ้างอิง
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(ผนวกข้อมูลเก่าและใหม่, แก้ความหมายเล็กน้อย, เก็บกวาดและแจ้งอ้างอิง)
{{สั้นมาก}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:California_fish_and_game_(19891706234).jpg|right|thumb|282x282px]]
'''ปรสิตวิทยา''' ({{lang-en|Parasitology}}) ปรสิตวิทยา, ปาราสิตวิทยา (parasitology) เป็นการศึกษาการอย่เกี่ยวกับ[[ปรสิต]]และการอยู่ร่วมกันระหว่าง สิ่งมีชีวิต 2 สองชนิดในภาวะต่างๆ โดยเฉพาะภาวะปรสิต (parasitism) มีผ้ให้นิยามไว้ว่า “ปรสิต วิทยา ปรสิตวิทยาคือการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรสิต (parasite) และ โฮสต์ (host), ปรสิตหมายถึง สัตว์ที่อาศัยอย่ในกายหรือบนผิวกายโฮสต์ ปรสิตขึ้นอย่กับโฮสต์ จึงปรบตัวให้ทนต่อ สภาพแวดล้อมเพื่อยังชีพและสืบพันธ์ในโฮสต์ , ปรสิตวิทยา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาองค์ ความร้เกียวกบภาวะปรสิตในประชากรธรรมชาติให้เพียงพอเพื่อควบคุมและกำจดปรสิตจากประชากรที่ไม่ปกติ, ท้งของคนและสัตว์ซึ่งมนษย์พึ่งพา” วิชาปรสิตวิทยาโดยทั่วไป จะมี ความหมายจากํ ัดจำกัดเฉพาะปรสิตที่เปนสัตว์ (animal parasites) เท่านั้น และในปรสิตวิทยาทาง
{{ชีววิทยา}}
 
 
[[หมวดหมู่:การแพทย์เฉพาะทาง]]
[[หมวดหมู่:ชีววิทยา]]
[[หมวดหมู่:ปรสิตวิทยา| ]]
{{โครงชีววิทยา}}{{สั้นมาก}}
 
'''ปรสิตวิทยา''' ({{lang-en|Parasitology}}) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ[[ปรสิต]] ซึ่งมีรูปแบบการดำรงชีพโดยเป็น[[ตัวเบียน]]ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น เช่น [[พยาธิตัวกลม]] [[พยาธิตัวแบน|พยาธิตัวแบพน]] พยาธิใบไม้
 
{{ชีววิทยา}}{{โครงชีววิทยา}}
1,830

การแก้ไข