ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เมืองอินทร์บุรี (เขียนตามที่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์) เป็นเมืองชายแดนทางเหนือของ[[อาณาจักรอยุธยา]] (ตอนต้น) มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองชัยนาทซึ่งเป็นหัวเมืองตอนใต้ของ[[อาณาจักรสุโขทัย]] เมืองอินทร์ตั้งขึ้นโดยกษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อประมาณปี [[พ.ศ. 1912]] ตรงกับรัชสมัย[[สมเด็จพระราเมศวร]] พระโอรสของ[[สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1]] (อู่ทอง) เจ้าเมืองเลือกสรรจากเชื้อพระวงศ์
 
เมืองอินทร์บุรีเดิมตั้งอยู่บริเวณเหนือวัดปราสาท ต่อมาย้ายไปบริเวณเหนือ[[วัดโบสถ์]] เจ้าเมืองอินทร์คนสุดท้ายคือพระศักดิบุรินทร์ ในรัชสมัย[[สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ]] พระองค์ได้เคยเสด็จมาคล้องช้าง และคล้องช้างเผือกคู่บารมีได้ 1 เชือก "ที่บ้านน้ำทรง แขวงเมืองอินทร์บุรี ฯลฯ"<ref>กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ. '''ไทยรบพม่า.''' กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514, หน้า 25.</ref>
 
นอกจากนี้เมืองอินทร์บุรียังเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏ คือ "…[[พระเจ้าบุเรงนอง]]ยกทัพใหญ่มาล้อมกรุงศรีอยุธยา ฝ่ายไทยซึ่งมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและ[[สมเด็จพระมหินทราธิราช|พระมหินทร์]]ได้เตรียมป้องกันพระนครอย่างเต็มที่ เมืองลพบุรีเป็นเมืองหนึ่งที่พระราชพงศาวดารกล่าวว่า ถูกเกณฑ์ให้ไปรักษาเมืองเช่นเดียวกับเมืองสุพรรณบุรี อินทร์บุรี เพชรบุรี ฯลฯ"<ref>'''ปในปีในปี [[พ.ศ. 2307]] รัชสมัย[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์|พระเจ้าเอกทัศน์]] ทรงเตรียมแผนการต่อสู้กับพม่าโดย แต่ละกองมีทหารประจำการกองละ 1,400 คน พร้อมด้วยเครื่องศัสตราวุธ เรือรบมีปืนใหญ่ 1 กระบอก ปืนขนาดเล็ก 1 กระบอก แล้วแบ่งไปประจำที่ต่าง ๆ ดังนี้ ฯลฯ<br /ref>
# ให้หม่อมมหาดเล็กวังหน้า ไปตั้งรับพม่าทางแม่น้ำเมืองสิงห์บุรี<br />
# ให้หม่อมเทไพ ไปตั้งรับพม่าทางเมืองอินทร์บุรี<br />