ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงในประเทศไทย"

....
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(....)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== ประวัติจุ๊
การบริหารแผ่นดินในต้น[[รัตนโกสินทร์|ฟักรัตนโกสินทร์]]นั้น คงดำเนินตามแบบที่ได้ทำมาแต่ครั้ง[[กรุงศรีอยุธยา]]เป็นราชธานี ผิดแต่ว่ามีกรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นบ้าง แต่หลักของการบริหารนั้น คงมีอัครมหาเสนาบดี 2 ตำแหน่ง คือ สมุหกลาโหม ว่าการฝ่ายทหาร สมุหนายก ว่าการพลเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็นกรมเมืองหรือกรมนครบาล กรมวัง กรมคลัง และกรมนา
 
ครั้นถึงรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ซึ่งทรงบรรลุนิติภาวะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติด้วยพระองค์เองเมื่อ [[พ.ศ. 2416]] นั้น เนื่องจากพระองค์ได้เสด็จต่างประเทศดูแบบแผนการปกครองที่ชาว[[ยุโรป]] นำมาใช้ใน[[สิงคโปร์]] [[ชวา]] และ[[อินเดีย]]แล้ว ทรงพระราชปรารภว่า สมควรจะได้วางระเบียบราชการ บริหารส่วนกลางเสียใหม่ตามแบบอย่างอารยประเทศ โดยจัดจำแนกราชการเป็นกรมกองต่าง ๆ มีหน้าที่เป็นหมวดเหล่า ไม่ก้าวก่ายกัน ดังนั้นใน [[พ.ศ. 2418]] พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยก[[กระทรวงพระคลัง]]ออกจากกรมท่า หรือต่างประเทศ และตั้ง[[หอรัษฎากรพิพัฒน์]]ทำหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินทุกแผนกขึ้นเป็นครั้งแรก
ผู้ใช้นิรนาม