ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระอารามหลวง"

(ศึกา→ศึกษา)
| [[วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต)]]
|-
| [[วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระธรรมรัตนดิลกวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตฺตคุตฺโต)]]
|-
| [[วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || มหานิกาย || [[พระเทพเมธีธรรมรัตนดิลก (สมเกียรติ โกวิโท)]]
|-
| [[วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร]] || สระบุรี || ภาค 2 || มหานิกาย || [[พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน)]]
| [[วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร]] || สุราษฎร์ธานี || ภาค 16 || มหานิกาย || [[พระอุดมธรรมปรีชา (จำลอง ธมฺมิสฺสโร)]]
|-
| [[วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร]] || กรุงเทพมหานคร || ภาค 1 || ธรรมยุต || [[พระธรรมเจติยาจารย์พรหมมุนี (บุญเรือง ปุญฺญโชโต)]]
|-
| [[วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร]] || ชลบุรี || ภาค 13 || ธรรมยุต || [[พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)]] (ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
ผู้ใช้นิรนาม