ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Applezapotis/ทดลองเขียน"

| 2 มิถุนายน ค.ศ. 1835<br> ณ รีเอเซ เตรวีโซ<br>[[ราชอาณาจักรลอมบาร์ดี-เวนีเชีย|ราชอาณาจักรลุมบาร์ดี-เวนีเชีย]]
| 68 – 79 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ยอมรับ[[พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์|ศีลมหาสนิท]]<br /> • ทรงต่อสู้กับลิทธิสมัยใหม่ (Modernism) ในคริสตจักรโรมันคาทอลิกและออกประกาศิตต่อต้าน<br /> • ทรงอุทิศตนให้กับการสวดแบบเกรกอเรียน (Gregorian chant) และปฏิรูปคัมภีร์พระคริสต์โรมัน (Roman Breviary)
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Encouraged and expanded reception of the Eucharist. Combatted [[Modernism (Roman Catholicism)|Modernism]]; issued the [[oath against Modernism|oath against it]]. Advocated the [[Gregorian Chant]] and [[Reform of the Roman Breviary by Pope Pius X|reformed the Roman Breviary]].
|-
| 258<br>[[File:CoA Benedetto XV.svg|40px]]
| 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 1854<br> ณ เปกลี [[เจนัว]]<br>[[ราชอาณาจักรซาร์ดิเนีย|ราชอาณาจักรซาร์เดญญา]]
| 59 – 67 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงเป็นที่จดจำจากการเข้าแทรกแซงเพื่อให้[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]]ยุติลง<br /> • ทรงออกประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1917 (Code of Canon Law of 1917) และทรงสนับสนุนคณะมิชชันนารีในตราสาร ''มักซิมุม อิลลุด'' (Maximum illud)<br /> • ระลึกถึงโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในฐานะ "พระศาสดาแห่งสันติภาพ"
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Credited for intervening for peace during World War I. Issued the [[1917 Code of Canon Law]]; supported the missionaries in ''[[Maximum illud]]''. Remembered by [[Pope Benedict XVI|Benedict XVI]] as a "prophet of peace".
|-
| 259<br>[[File:C o a Pio XI.svg|40px]]
| 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1857<br> ณ เดซีโอ [[มิลาน]]<br>ราชอาณาจักรลุมบาร์ดี-เวนีเชีย
| 64 – 81 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ลงพระนามใน[[สนธิสัญญาลาเตรัน]]กับอิตาลีในปี ค.ศ. 1929<br /> • ทรงสถาปนา[[นครรัฐวาติกัน]]ในฐานะรัฐอธิปไตย<br /> • ทรงจัดตั้งวิทยุวาติกันในปี ค.ศ. 1931<br /> • ทรงจัดตั้งสำนักวิทยาศาสตร์แห่งสันตะปาปา (Pontifical Academy of Sciences) ขึ้นมาอีกครั้งในปี ค.ศ. 1936<br /> • ทรงริเริ่มพิธีฉลอง[[พระคริสตราชา]]<br /> • ทรงต่อต้าน[[ลัทธิคอมมิวนิสต์]]และ[[ระบอบนาซี]]
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Signed the [[Lateran Treaty]] with Italy (1929) establishing [[Vatican City]] as a sovereign state. Inaugurated [[Vatican Radio]] (1931). Re-founded the [[Pontifical Academy of Sciences]] (1936). Created the feast of [[Christ the King]]. Opposed [[Communism]] and [[Nazism]].
|-
| 260<br>[[File:Pius 12 coa.svg|40px]]
| 2 มีนาคม ค.ศ. 1876<br> ณ [[โรม]] [[ราชอาณาจักรอิตาลี|อิตาลี]]
| 63 – 82 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงเพิกถอนความผิดพลั้งของพระสันตะปาปา (papal infallibility) ในตราสาร ''มุนิฟิเซนติสซิมุส เดอุส'' (Munificentissimus Deus)<br /> • ทรงนิยามหลักความเชื่อสำหรับ[[แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์]]<br /> • ทรงเพิกถอนอภิสิทธิ์ให้ชาวอิตาลีมีเสียงข้างมากใน[[คณะพระคาร์ดินัล]]<br /> • ทรงเป็นที่จดจำจากการเข้าแทรกแซงเพื่อให้[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]ยุติลง<br /> • ทรงตกเป็นที่วิจารณ์จากทัศนคติส่วนพระองค์ที่มีต่อ[[ฮอโลคอสต์]]
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Invoked papal infallibility in the encyclical ''[[Munificentissimus Deus]]''; defined the dogma of the [[Assumption of Mary|Assumption]]. Eliminated the Italian majority of [[College of Cardinals|cardinals]]. Credited with intervening for peace during [[World War II]]; controversial for [[Pope Pius XII and the Holocaust|his reactions]] to the [[Holocaust]].
|-
| 261<br>[[File:John 23 coa.svg|40px]]
| 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 1881<br> ณ ซอตโต อิล มอนเต [[แบร์กาโม]]<br>อิตาลี
| 76 – 81 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • [[สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง]]<br /> • ทรงออกตราสาร ''ปาเซม อิน แตร์ริส'' (Pacem in terris) ในปี ค.ศ. 1963 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพ<br /> • ทรงเข้าแทรกแซง[[วิกฤตการณ์ขีปนาวุธคิวบา]] ค.ศ 1962 เพื่อให้เกิดสันติภาพ
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Opened the [[Second Vatican Council]]; called "Good Pope John". Issued the encyclical ''[[Pacem in terris]]'' (1963) on peace and nuclear disarmament; intervened for peace during the [[Cuban Missile Crisis]] (1962).
|-
| 262<br>[[File:Coat of Arms of Pope Paul VI.svg|40px]]
| 26 กันยายน ค.ศ. 1897<br> ณ กอนเซซีโอ [[เบรชชา]] อิตาลี
| 65 – 80 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่เข้าพิธีสมณภิเษก<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่เสด็จออกนอกอิตาลีนับตั้งแต่ ค.ศ. 1809<br /> • สังคายนาวาติกันครั้งที่สองสิ้นสุดลง <br /> • ทรงประนามการคุมกำเนิดในตราสาร ''อูมาเน วิเต'' (Humanae vitae)
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Last pope to be [[Papal Coronation|crowned]]. First pope since 1809 to travel outside Italy. Closed the [[Second Vatican Council]]. Issued the encyclical ''[[Humanae vitae]]'' (1968) condemning artificial contraception. [[Mass of Paul VI|Revised]] the [[Roman Missal]] (1969).
|-
| 263<br>[[File:John paul 1 coa.svg|40px]]
| 17 ตุลาคม ค.ศ. 1912<br> ณ ฟอร์โน ดี กานาเล [[เบลลูโน]]<br>อิตาลี
| 65 – 65 พรรษา
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • ทรงล้มเลิกพิธีสมณภิเษก (Papal coronation) และเปลี่ยนแทนด้วยพิธีเถลิงสมณศักดิ์ (Papal inauguration)<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์แรกที่ทรงใช้ลำดับ "ที่ 1" พร้อมกับพระนามตั้งแต่ต้น<br /> • พระสันตะปาปาพระองค์สุดท้ายที่ทรงใช้พระราชยานเซเดีย เกสตาโตเรีย (Sedia Gestatoria)
| align="left" | • ชาวอิตาลี<br /> • Italian. Abolished the coronation opting for the [[Papal Inauguration]]. First pope to use 'the First' in papal name; first with two names for two immediate predecessors. Last pope to use the [[Sedia Gestatoria]].
|-
| 264<br>[[File:John paul 2 coa.svg|40px]]
| 20 พฤษภาคม ค.ศ. 1920<br> ณ วาดอวิตแซ [[โปแลนด์]]
| 58 – 84 พรรษา
| align="left" | • ชาวโปแลนด์<br /> • พระสันตะปาปาที่ไม่ใช่ชาวอิตาลีพระองค์แรกนับตั้งแต่[[สมเด็จพระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 6|พระสันตะปาปาเอเดรียนที่ 6]]<br>• เสด็จไปยังที่ต่าง ๆ กว่า 129 ประเทศทั่วโลกตลอดช่วงสมณสมัย<br>• ครองสมณศักดอ์ยาวนานที่สุดเป็นลำดับที่ 2 รองจาก[[สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 9|พระสันตะปาปาปิอุสที่ 9]]<br>• ทรงก่อตั้งวันเยาวชนโลกในปี ค.ศ. 1984<br>• สถาปนานักบุญมากกว่าพระสันตะปาปาองค์ใดในประวัติศาสตร์<br>• พระสันตะปาปาที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดเมื่อเริ่มดำรงสมณศักดิ์นับตั้งแต่พระสันตะปาปาปิอุสที่ 9 ในปี ค.ศ. 1846
| align="left" | • ชาวโปแลนด์<br /> • Polish. First non-Italian pope since [[Adrian VI]] (1522–1523). Traveled extensively, [[List of pastoral visits of Pope John Paul II outside Italy|visiting 129 countries]] during his pontificate. Second longest reign after [[Pius IX]]. Founded [[World Youth Day]] (1984) and the [[Pontifical Academy of Social Sciences]] (1994). Canonized more saints than all his predecessors. Youngest individual to start his papacy since [[Pope Pius IX|Pius IX]] (1846).
|}
 
6,299

การแก้ไข