ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส"

[[กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ]]ทรงพระราชทาน "วังใหม่" ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระองค์เองบริเวณริมคลองคูเมืองเดิมฝากเหนือแก่พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส โดยทรงพระราชทานครึ่งหนึ่งให้พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส และอีกครึ่งหนึ่งพระราชทานพระองค์เจ้าไชยรัตนวโรภาส ทรงประทับอยู่ที่วังนี้จนทางราชการจัดซื้อสร้างเป็นโรงพยาบาลทหาร (ปัจจุบันเป็นโรงเรียนข่าวทหารบก)<ref name="ตำนานวังเก่า">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง =ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา | ชื่อหนังสือ = ตำนานวังเก่า | URL = | จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ =สำนักพิมพ์แสงดาว | ปี = พ.ศ. 2553 | ISBN =978-616-508-214-3| จำนวนหน้า = 178| หน้า = 126}}</ref>
 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส สิ้นพระชนม์ด้วนพระโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. พระชันษา 60 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตร วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2473<ref name="ราชสกุลวงศ์"/> ทรงเป็นต้นราชสกุลวิไลยวงศ์
 
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส ทรงเป็นต้นราชสกุลวิไลยวงศ์ มีพระโอรสและพระธิดา 8 องค์
 
1.หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์พักตร์พิไลย วิไลยวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าหญิงพิมพ์ภักตรพิลัย วิไลยวงศ์
 
2.หม่อมเจ้าอุทัยพัฒนพงศ์ วิไลยวงศ์
 
3.หม่อมเจ้าวรนาถรวิไลยวงศ์ วิไลยวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าวรนาตวิไลยวงศ์ วิไลยวงศ์
 
4.หม่อมเจ้าวรวงศ์พิสิษฐ์ วิไลยวงศ์
 
5.หม่อมเจ้าหญิงเล็ก วิไลยวงศ์
 
6.หม่อมเจ้าอรทิศจรูญ วิไลยวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าอรอุทิศจรูญ วิไลยวงศ์
 
7.หม่อมเจ้าหญิงเกียรติวงศ์วิลาศ วิไลยวงศ์
 
8.หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิธาดา วิไลยวงศ์ หรือ หม่อมเจ้าเกตุทัตวุฒิภาพธาดา วิไลยวงศ์
 
== พระอิสริยยศ ==
561

การแก้ไข