ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
 
== พระประวัติ ==
พระองค์ได้บำเพ็ญ[[บารมี 30 ทัศน์]]มาอย่างยิ่งยวด โดยมี[[ปรมัตถบารมี]]หนึ่งย้อนไปในสมัย[[ภัทรกัปป์]] ปัจจุบันของเรานี้ พระโพธิสัตว์ได้เสวยพระชาติเป็น[[พระเจ้าจักรพรรดิ]]ทรงพระนามว่า '''พระเจ้ามหาปนาทบรมจักร''' มีแก้ว 7 ประการได้แก่ '''นางแก้ว แก้วมณี จักรแก้ว ช้างแก้ว ม้าแก้ว ปรินายกแก้ว คฤหบดีแก้ว''' ปกครองทวีปใหญ่ทั้ง 4 มีทวีปเล็กๆอีก 2000 เป็นบริวาร ล่วงมาถึงจน[[พระกกุสันธพุทธเจ้า]]ได้ตรัสรู้<ref>http://www.phuttawong.net/index.aspx?ContentID=ContentID-061213092605164</ref>
 
พระโพธิสัตว์จึงสั่ง'''จักรแก้ว'''ไปเอาดวงแก้วมณีที่ท้องมหาสมุทร จักรแก้วก็นำแก้วมณีมาถวายดุจดังมีจิตวิญญาณ
แล้วให้'''ม้าแก้ว'''นำม้าที่ท่าสินธพนทีมาถวาย ม้าแก้วก็นำม้าทั้งหลายมาถวาย
 
รับสั่งให้พระมเหสีไปยังอุดรกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปนำนางแก้วมาถวาย พระมเหสีก็เหาะไปนำนางแก้ว 8 หมื่นมาถวาย
 
และให้'''แก้วมณี'''ให้ไปที่เขาวิบุลบรรพตเวปุลบรรพต เอาแก้วมณีมาถวาย แก้วมณีก็นำแก้วมณี 8 หมื่นดวงมาถวาย
 
ให้'''ขุนพลแก้ว'''ไปเอาดวงแก้วบนยอดเขากัมพูฉัตร ในอุตรกุรุทวีป อปรโคยานทวีป บุพพวิเทหทวีป ขุนพลแก้วรับคำสั่งแล้วก็ไปถอดเอาแก้วในทวีปทั้ง 3 มาถวาย
พระพุทธองค์ทรงตอบว่า เรามีนามว่า '''พระศาสดา''' คฤหบดีแก้วก็สอบถามอีกว่า ชื่อว่าพระศาสดานี้ด้วยเหตุใด พระพุทธองค์จึงทรงตอบว่าด้วยอาจริยคุณ 31 ประการ เช่น อิติปิ โส ภควา เป็นต้น เมื่อคฤหบดีแก้ว ได้ฟังก็จึงจารึก จริยคุณ 31 ประการเป็นตัวอักษรลงในแผ่นทองคำ และสอบถามว่ามีคุณวิเศษอย่างอื่นอีกหรือไม่ พระพุทธองค์ ทรงตอบว่ามีอยู่อีกเป็นอันมาก คฤหบดีแก้วก็ทูลขอให้ทรงแสดงต่อไป พุทธองค์ทรงแสดงธรรม เรื่องกายคตาสติกัมมัฏฐาน คฤหบดีแก้ว ก็ยังจารึกพระโฉมกายมหาบุรุษของ[[พระกกุสันธพุทธเจ้า]] ในแผ่นทองเหาะกลับไปถวายแด่[[พระโพธิสัตว์]]
 
เมื่อ[[พระโพธิสัตว์]]เห็นอักษรที่จารึกแล้วยังไม่ทราบว่าเป็นพุทธคุณจริงหรือไม่ จึงสอบถามไปยังพราหมณ์ปุโรหิตว่า จริงหรือ ฝ่ายพราหมณ์จึงกราบทูลว่า เป็นของประเสริฐ หาคุณวิเศษยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว พระเจ้าข้า พระองค์จึงทรงปลาบปลื้ม ปิติ ยินดี เป็นอย่างมากจนสลบทีเดียวไป พอทรงฟื้นได้พระสติฟื้นขึ้นมา ก็จึงสอบถามปุโรหิตว่าคุณวิเศษนี้เป็นพุทธคุณจริงหรือ ปุโรหิตก็กราบทูลว่า เป็นของแท้แน่นอน อย่าได้สงสัยเลย พระเจ้าข้า พระองค์ก็ทรงปลาบปลื้ม ปิติ ยินดี เป็นอย่างมากจนสลบเป็นครั้งที่ 2 พอฟื้นขึ้นมาก็ทรงทอดพระเนตรพระฉายารูปพุทธองค์ของพระพุทธองค์ที่สลักในแผ่นทองคำแล้วสอบถามปุโรหิตว่า เป็นรูปของพระพุทธองค์จริงหรือ ปุโรหิตก็กราบทูลว่า จริง พระเจ้าข้า พระองค์ก็ทรงปลาบปลื้ม ปิติ ยินดี อย่างเป็นอันมากจนสลบไปเป็นครั้งที่ 3
 
ครั้นพอได้สติ ก็จึงตรัสกับคฤหบดีแก้วว่า เป็นเหตุให้พระองค์ได้พบสิ่งมีค่ายิ่ง จึงทรงยกสมบัติจักรพรรดิให้แก่คฤหบดีแก้วทั้งหมดเป็นบำเหน็จความดีความชอบ
 
ส่วน'''พระเจ้ามหาปนาทบรมจักร'''ก็ หลังจากสละราชสมบัติทรงเสด็จเดินเท้าพระองค์เดียวมุ่งหน้าพระราชดำเนินด้วยพระบาทเปล่า มุ่งตรงไปยังพระพุทธองค์หาพระกกุสันธพุทธเจ้า จนถึงต้นไทรที่พระพุทธองค์เคยทรงประทับอยู่ กระทำอัญชลีและตั้งใจจะทรงอธิษฐานขอบวชในพระพุทธศาสนา เกิดอัศจรรย์เครื่องอัฏบริขารทั้ง 8 ก็ลอยมาตกตรงหน้าด้วยพุทธานุภาพ ครั้นเมื่อ[[พระโพธิสัตว์]]ได้ครองผ้าบวชแล้วก็จึงทรงอธิษฐานขอให้มงกุฏของพระองค์ไปแจ้งข่าวต่อพระพุทธองค์ด้วย มงกุฏนั้นก็ลอยไปเหมือนมีจิตวิญญาณ เข้ากราบทูล[[พระกกุสันธพุทธเจ้า]]
 
ครั้นเมื่อบวชแล้วประพฤติกิจของสงฆ์ เที่ยวจาริกบิณฑบาตและเจริญกัมมัฎฐาน พิจารณาพุทธคุณ เจริญกายคตาสติกัมมัฎฐานกรรมฐาน ด้วยความเพียรจนได้โลกียญาณแล้วโลกียฌาณสมาบัติแล้ว ก็จึงเหาะไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เห็นกายมหาบุรุษและลักษณะประกอบไปด้วยอนุพยัญชนะ 80 ประการของพระองค์ งามพร้อมบริบูรณ์ จึงเกิดปิตีปีติยินดีถึงขนาดสลบสิ้นพระสติสลบไป องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า [[พระพุทธเจ้า]]ทรงประพรมน้ำอุทกธารา พอพื้นฟื้นคืนพระสติได้ก็กราบ จึงกราบขออาราธนาให้พุทธองค์ทรงแสดงธรรม
 
[[พระกกุสันธพุทธเจ้า]]ได้ทรงแสดงธรรมว่า ให้พิจารณาธรรมที่จะนำไปสู่นิพพานเถิด [[พระโพธิสัตว์]]เมื่อได้ฟังดังนั้นก็เกิดความปลื้มพระธรรมเทศนาอันลึกซึ้ง บังเกิดปิติยินดีเป็นล้นพ้น ต้องการบูชาพระธรรมอันประเสริฐ และขอบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาล จึงทรงตัดศีรษะพระเศียรของตนพระองค์ด้วยพระนขาคือเล็บ ทำเป็นเครื่องสักการบูชาแด่พระพุทธเจ้า และอธิษฐานขอให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อธิษฐานเสร็จก็สิ้นใจตายแล้วทรงจุติไปบังเกิดเป็น[[เทวดา]]ในสวรรค์ชั้นดุสิต
== พระลักษณะ ==
'''พระสุมังคลสัมพุทธเจ้า'''มีพระวรกายสูง 60 ศอก มีพระชนมายุ 1 แสน พระพุทธรัศมีรุ่งเรืองสว่าง เป็นสีทองงดงาม มีไม้กากะทิงเป็นศรีมหาโพธิ บังเกิดมีไม้กัลปพฤกษ์ต้นหนึ่ง ห้อยย้อยไปด้วยสิ่งของเครื่องประดับ ด้วยพระพุทธานุภาพ<ref>http://buddhapoom.com/index.php?topic=309.5;wap2</ref>
61

การแก้ไข