ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือ
'''คณะรัฐมนตรี''' ({{lang-en|council of ministers หรือ cabinet}}) เป็นองค์กรฝ่ายบริหารระดับสูง โดยปกติจะมีผู้นำระดับสูงดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรี สมาชิกในคณะรัฐมนตรีจะถูกเรียกขานว่า "รัฐมนตรี" (อังกฤษ: ministers, secretary)<ref>https://www.britannica.com/topic/cabinet-government</ref> โครงสร้างของคณะรัฐมนตรีในแต่ล่ะประเทศมีความแตกต่างกัน บางประเทศ คณะรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ แต่บางประเทศคณะรัฐมนตรีมีบทบาทเป็นเพียงที่ปรึกษาของหัวหน้ารัฐบาลหรือประมุขของประเทศเท่านั้น คณะรัฐมนตรีโดยทั่วไป มีหน้าที่ในการบริหารประเทศตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภา ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี สามารถเป็น[[นายกรัฐมนตรี]]หรือ[[ประธานาธิบดี]]ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง ระบอบการปกครอง และ รัฐธรรมนูญของประเทศนั้นๆ บัญญัติไว้<ref>https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-a-president-and-a-prime-minister</ref>
 
== ที่มาของสมาชิกคณะรัฐมนตรี ==
ในแต่ล่ะประเทศ จะมีที่มาของสมาชิกคณะรัฐมนตรีแตกต่างกัน อย่างเช่น ในประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 มาตรา 158 นายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มในการคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการดำรงตำแหน่งของคณะรัฐมนตรีด้วยตัวเอง มิจำเป็นที่จะต้องได้รับการยินยอมจากฝ่ายนิติบัญญัติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF</ref> แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งระดับรัฐมนตรีหรือเทียบเท่า ในคณะรัฐมนตรี จะต้องได้รับการยินยอมโดยวุฒิสภาก่อน <ref>https://www.thoughtco.com/presidentially-appointed-jobs-requiring-senate-approval-3322227</ref> ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ล่ะประเทศ
 
สมาชิกคณะรัฐมนตรีบางคน อาจจะไม่ได้ถูกเรียกว่า "รัฐมนตรี" เสมอไป หรือ บางตำแหน่งของข้าราชการประจำ อาจจะเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีโดยตำแหน่ง ยกตัวอย่างเช่น อัยการสูงสุด (อังกฤษ: [[Attorney General]]) ในประเทศสหรัฐอเมริกา มิได้ดำรงตำแหน่งที่ถูกเรียกว่า "รัฐมนตรี" แต่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีเช่นกัน หรือ เป็นต้น <ref>https://www.whitehouse.gov/the-trump-administration/the-cabinet/</ref>
 
== ระดับสมาชิกคณะรัฐมนตรี ==
บางประเทศ ตำแหน่งสมาชิกคณะรัฐมนตรีมีระดับราชการไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น:
 
* ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ มีตำแหน่งสูงกว่า รัฐมนตรีช่วย
* ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ รัฐมนตรีวงในจะถูกเรียกว่า Secretary ส่วนรัฐมนตรีวงนอกจะถูกเรียกว่า Minister (เทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยฯ ในประเทศไทย) เวลาประชุมคณะรัฐมนตรี บางทีจะจำกัดเฉพาะรัฐมนตรีวงในเท่านั้น<ref>https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/government-and-opposition1/her-majestys-government/</ref>
 
== อ้างอิง ==
<references />
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะรัฐมนตรีไทย]]
47

การแก้ไข