ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอคำเขื่อนแก้ว"

 
== ประวัติ ==
อำเภอคำเขื่อนแก้ว เดิมชื่อ '''บ้านลุมพุก''' ขึ้นแขวงเมืองยโสธร เป็นชุมชนโบราณที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณอุบลราชธานีหนองลุมพุกใกล้กับวัดบูรพาราม ในปีต่อมาวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 24512440 ได้ลดฐานะเมืองยโสธรลงเป็นอำเภอ แบ่งออกเป็น 2 อำเภอคือ บริเวณเมืองยโสธรเดิมให้เป็นอำเภอปจิมยะโสธร และบริเวณรวมหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบ้านลุมพุกตั้งจัดตั้งขึ้นเป็นอำเภออุทัยยะโสธรตำบลลุมพุก ขึ้นกับจังหวัดแขวงเมืองยโสธร บริเวณอุบลราชธานี โดยมี'''เจ้าเหลี่ยม ณ จำปาศักดิ์''' เป็นนายอำเภอคนแรก
 
ปี พ.ศ. 2445 ได้ลดฐานะเมืองยโสธรลงเป็นอำเภอ แบ่งออกเป็น 2 อำเภอคือ บริเวณเมืองยโสธรเดิมให้เป็นอำเภอปจิมยะโสธร และบริเวณบ้านลุมพุกตั้งขึ้นเป็นอำเภออุทัยยะโสธรขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี'''หลวงยศเยศสุรามฤทธิ์ (ตา ไนยะกุล)''' เป็นนายอำเภอคนแรก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้น โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้รวมเอาอำเภอคำเขื่อนแก้วมาขึ้นกับจังหวัดยโสธรตั้งแต่บัดนั้น ครั้งหนึ่งอำเภอคำเขื่อนแก้วเคยกลับมาใช้ชื่อว่า '''อำเภอลุมพุก''' และประชาชนทั่วไปก็มักใช้เรียกอำเภอคำเขื่อนแก้วว่าอำเภอลุมพุกตลอดมา
 
ปี พ.ศ. 2456 รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชดำรัสว่า นามอำเภอในมณฑลอุบลซึ่งเรียกใช้ในราชการอยู่เวลานี้ ยังไม่เหมาะสมกับท้องที่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนนามอำเภอเหล่านี้ใหม่ จึงมีการเปลี่ยนชื่ออำเภออุไทยยะโสธร เป็นอำเภอคำเขื่อนแก้ว (ซึ่งนำชื่อของเมืองคำเขื่อนแก้วเดิม อยู่ในฐานะการปกครองของเมืองเขมราฐมาตั้งเป็นนามอำเภอ)
 
ปี พ.ศ. 2509 กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งตำบลโพธิ์ไทร ตำบลโคกนาโก และตำบลกระจาย ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอป่าติ้ว ต่อมาเป็น[[อำเภอป่าติ้ว]]ในปัจจุบัน
 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งจังหวัดยโสธรขึ้น โดยแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี และได้รวมเอาอำเภอคำเขื่อนแก้วมาขึ้นกับจังหวัดยโสธรตั้งแต่บัดนั้น ครั้งหนึ่งอำเภอคำเขื่อนแก้วเคยกลับมาใช้ชื่อว่า '''อำเภอลุมพุก''' และประชาชนทั่วไปก็มักใช้เรียกอำเภอคำเขื่อนแก้วว่าอำเภอลุมพุกตลอดมา
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==