ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

จำนวน 301 คน และมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 225 คน ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ทำให้คณะรัฐมนตรี
ที่บริหารประเทศอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
 
{{คณะรัฐมนตรี}}
94,496

การแก้ไข