ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 40"

==การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 40 ของไทย==
คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2521 และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จำนวน 301 คน และมีการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 225 คน ในวันที่ ๒๒ 22 เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 2522 ทำให้คณะรัฐมนตรี
ที่บริหารประเทศอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง
ผู้ใช้นิรนาม