ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าปางคำ"

 
== สวรรคต ==
พระเจ้าสุวรรณปางคำ เสด็จสวรรคตเมื่อปี พ.ศ. 2302 ตรงกับรัชสมัยของ[[สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์]] พระมหากษัตริย์แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]] พรองค์พระองค์ที่ 33 ก่อนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ทรงเป็นกษัตริย์ปกครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน 74 ปี
 
== รายพระนามกษัตริย์นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน ==