ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Jutiphan/Scripts/userTabs/monobook.js"

9.12 helper to support additional param for AddTemplate
(9.12)
(9.12 helper to support additional param for AddTemplate)
 
// ========================================================
/* <pre><nowiki> */

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('9 1b;A 1s(a){9 b=/t-B([1-5]?)|\\{\\{B([1-5]?)\\}\\}/M;9 c=b.J(a);6(c!=C){6(c[1].D==0){m=2}k{m=1t(c[1])+1}a=a.13(/\\{\\| ?1u=\\"t-B([1-5]?)\\" (.*\\r?\\n)*?\\|\\}|\\{\\{B([1-5]?)\\}\\}/,"{{o:B"+m+"}}")}k{m=1;a="{{o:B}}\\n\\n"+a}1b=m;E a}A 1v(a,b){9 c=P 14();9 d=P 14(c.1w()+1x);9 e=d.1y()+1z;9 f=d.1A()+1;9 g=P 15("\\n?(\\n|^)== "+16(f)+" "+e+"(.*\\n(?!==))*.*");9 h=g.J(a);6(h==C){a=a+"\\n== "+16(f)+" "+e+" ==";m=1}k{9 i=h[0];g=/\\{\\{Q-1B\\}\\}/M;h=g.J(i);m=1;6(h!=C){a=a+\'\\n\';m=2}g=/\\{\\{Q-1C\\}\\}/M;h=g.J(i);6(h!=C){m=3}}a=a+"\\n{{o:Q-1c"+m+"|"+b+"}} --~~~~";1b=m;E a}A 17(a,b){21(1D,"",b)}A 17(a,b,c){p.18(\'กำลังเตรียมการแจ้งเตือนผู้ใช้ กรุณารอสักครู่...\');9 d=\'1E 1F:\'+a;9 e=1d.22(d);9 f=b;6(f=="")p.F.G("19");9 g;6(c==\'1G\'){e=1s(e);g=\'เตือนผู้ใช้ #\'+m+v.V}k 6(c==\'1H\'){6(!f){f=W("กรุณาใส่ชื่อบทความที่ผู้ใช้นี้ได้ก่อกวน (จำเป็น)","");6(!f||f.D==0){p.18(\'ยกเลิกการแจ้งก่อกวนเนื่องจากว่าไม่ได้ระบุชื่อบทความ\');E}}e=1v(e,f);g=\'เตือนก่อกวน #\'+m+v.V}p.18(\'กำลังแจ้งเตือนผู้ใช้:\'+a+\' กรุณารอสักครู่...\');1d.1I(d,e,\'\',\'\',g,R,R)}A 1e(){9 a=4.7.l.8;9 b=/t-B([1-5]?)|\\{\\{B([1-5]?)\\}\\}/M;9 c=b.J(a);6(c!=C){6(c[1].D==0){m=2}k{m=1t(c[1])+1}a=a.13(/\\{\\| ?1u=\\"t-B([1-5]?)\\" (.*\\r?\\n)*?\\|\\}|\\{\\{B([1-5]?)\\}\\}/,"{{o:B"+m+"}}")}k{m=1;a="{{o:B}}\\n\\n"+a}4.7.l.8=a;4.7.y.8="ตักเตือนครั้งที่ "+m+" "+v.V;4.7.N.O=R;4.7.z()}A 1f(){9 a=4.7.l.8;9 b=P 14();9 c=P 14(b.1w()+1x);9 d=c.1y()+1z;9 e=c.1A()+1;9 f=P 15("\\n?(\\n|^)== "+16(e)+" "+d+"(.*\\n(?!==))*.*");9 g=f.J(a);6(g==C){a=a+"\\n== "+16(e)+" "+d+" ==";m=1}k{9 h=g[0];f=/\\{\\{Q-1B\\}\\}/M;g=f.J(h);m=1;6(g!=C){m=2}f=/\\{\\{Q-1C\\}\\}/M;g=f.J(h);6(g!=C){m=3}}9 i=p.F.G("19");6(!i){i=W("กรุณาใส่ชื่อบทความที่ผู้ใช้นี้ได้ก่อกวน (จำเป็น)","");6(!i||i.D==0){E}}a=a+"\\n{{o:Q-1c"+m+"|"+i+"}} --~~~~";4.7.l.8=a;4.7.y.8="เตือนก่อกวนครั้งที่ "+m+" "+v.V;4.7.N.O=R;4.7.z()}A 1g(){9 a=4.7.l.8;9 b=p.F.G("19");6(!b){b=W("กรุณาใส่ชื่อบทความที่ผู้ใช้นี้ได้ทำหน้าว่าง (จำเป็น)","");6(!b||b.D==0){E}}a=a+"\\n{{o:Q-23|"+b+"}} --~~~~";4.7.l.8=a;4.7.y.8=b+" หน้าว่าง?";4.7.z()}A 1h(){6(24.K(".")>=0){4.7.l.8="{{1J}}\\n\\n"+4.7.l.8}k{9 a=p.F.G("19");6(!a){a=W("กรุณาใส่ชื่อบทความที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์ (เว้นว่างและคลิก 25 หากจะไม่ระบุ):","");6(!a||a.D==0){E}}6(a.D==0){4.7.l.8=4.7.l.8+"\\n{{o:1K}} --~~~~"}k{4.7.l.8=4.7.l.8+"\\n{{o:1K|[["+a+"]]}} --~~~~"}}4.7.y.8="พูดคุยเรื่องลิขสิทธิ์"+v.V;4.7.N.O=R;4.7.z()}A 1L(a){6(a==C)a="1E 1F:"+p.X.Y(\'Z\');p.18("กำลังแจ้งยินดีต้อนรับผู้ใช้:"+p.X.Y(\'Z\')+" กรุณารอสักครู่...");9 b;6(v.1M){b="{{o:ผู้ใช้:"+1N+"/ยินดีต้อนรับ}} --~~~~"}k{b="{{o:ยินดีต้อนรับ}} --~~~~"}9 c="ยินดีต้อนรับสู่"+v.1O;1d.1I(a,\'\',\'\',"\\n"+b,c,R,R)}A 1i(){6(v.1M){4.7.l.8+="{{o:ผู้ใช้:"+1N+"/ยินดีต้อนรับ}} --~~~~"}k{4.7.l.8+="{{o:ยินดีต้อนรับ}} --~~~~"}4.7.y.8="ยินดีต้อนรับสู่"+v.1O;4.7.N.O=10;4.7.z()}A 1a(a,b,c,d,e){9 f=4.7.l.8;6(f.K(a)>=0){6(!1j("ภาพที่คุณต้องการจะแจ้งอาจถูกแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว คุณแน่ใจว่ายังต้องการแจ้งอีกครั้ง?")){E}}9 g=P 15("== ?"+b+" ?==\\\\n","M");9 h=1P;9 i=-1;26((h=g.J(f))!=C){i=h.1k}6(i>=0){9 j=f.11(i,f.D-1);g=P 15("<!--"+d+"-->","M");j=j.13(g,"* {{27|"+p.F.G("S")+"}} วันที่แจ้ง: ~~~~~\\n<!--"+d+"-->");f=f.11(0,i)+j;h=1P;g=/\\n==.*?==\\n/M;6((h=g.J(j))!=C){f=f.11(0,i)+j.11(h.1k,j.D-1)+"\\n"+j.11(0,h.1k)}k{f=f.11(0,i)+j}}k{f+="\\n{{o:"+c+"|"+a+"|~~~~~}} --~~~~"}4.7.l.8=f;4.7.y.8=e;4.7.z()}$(4).28(A(){6(p.X.Y(\'Z\').K("/")<0){6(29.K("2a")==0){6(v.1l==1m.2b&&T==2||T==3){2c("//2d.2e.2f/~2g/2h-2i/2j?2k=2l&2m="+p.X.Y(\'Z\'),"สถิติ","q-2n","ดูจำนวนครั้งที่แก้ไข","")}6(v.1Q){6(T==2||T==3){s("U","u:1L()","♥ ต้อนรับ","q-1n","ยินดีต้อนรับผู้ใช้","")}}k{6(T==3){s("U","u:L(\'1R\')","♥ ต้อนรับ","q-1n","ยินดีต้อนรับผู้ใช้","")}}6(T==3){6(v.2o){s("U","u:L(\'1o\')","♥ สคริปต์จัดให้","q-1o","ยินดีต้อนรับผู้ใช้สคริปต์จัดให้","");s("U","u:L(\'1p\')","♥ สคริปต์จัดให้ 2","q-1p","ยินดีต้อนรับผู้ใช้สคริปต์จัดให้2","");s("U","u:L(\'1q\')","♥ จัดระดับ","q-1q","ยินดีต้อนรับสู่โครงการจัดระดับบทความ","");s("U","u:L(\'1r\')","♥ ป้ายโครงการวิกิ","q-1r","ยินดีต้อนรับสู่บริการป้ายโครงการวิกิ","")}6(v.1Q){s("H","u:17(\'"+p.X.Y(\'Z\')+"\',\'\', \'1G\')","Ψ เตือน","q-1S","ตักเตือน","");s("H","u:17(\'"+p.X.Y(\'Z\')+"\',\'\', \'1H\')","Ψ ก่อกวน","q-1T","เตือนก่อกวน","")}k{s("H","u:L(\'1U\')","Ψ เตือน","q-1S","ตักเตือน","");s("H","u:L(\'1V\')","Ψ ก่อกวน","q-1T","เตือนก่อกวน")}6(v.1l!=1m.1W){s("H","u:L(\'1X\')","Ψ ละเมิด","q-2p","เตือนละเมิดลิขสิทธิ์","")}s("H","u:L(\'1Y\')","Ψ ทำว่าง","q-1Z","เตือนการทำหน้าว่าง","");6(v.1l==1m.1W){s("H","u:L(\'20\')","Ψ ชื่อผู้ใช้ไม่เหมาะสม","q-2q","เตือนชื่อผู้ใช้ไม่เหมาะสม","")}}}k{6(T==3){6(4.w.I("&x=1U")!=-1){1e()}k 6(4.w.I("&x=1V")!=-1){1f()}k 6(4.w.I("&x=1Y")!=-1){1g()}k 6(4.w.I("&x=1X")!=-1){1h()}k 6(4.w.I("&x=1R")!=-1){1i()}k 6(4.w.I("&x=1q")>0){9 a=W("กรุณาใส่ชื่อโครงการวิกิโดยไม่ต้องใส่โครงการวิกินำหน้าหากมี","");6(!a||a.D==0){4.7.l.8+="\\n{{o:ผู้ใช้:12/ต้อนรับจัดระดับ}} --~~~~"}k{4.7.l.8+="\\n{{o:ผู้ใช้:12/ต้อนรับจัดระดับ|"+a+"}} --~~~~"}4.7.y.8="โครงการจัดระดับบทความ";4.7.N.O=10;4.7.z()}k 6(4.w.I("&x=1r")>=0){9 a=W("กรุณาใส่ชื่อโครงการวิกิโดยไม่ต้องใส่โครงการวิกินำหน้าหากมี","");6(!a||a.D==0){4.7.l.8+="\\n{{o:ผู้ใช้:12/ต้อนรับป้ายโครงการวิกิ}} --~~~~"}k{4.7.l.8+="\\n{{o:ผู้ใช้:12/ต้อนรับป้ายโครงการวิกิ|"+a+"}} --~~~~"}4.7.y.8="บริการป้ายโครงการวิกิ +บอตคุง";4.7.N.O=10;4.7.z()}k 6(4.w.I("&x=1p")>=0){4.7.l.8+="\\n{{o:ผู้ใช้:12/ต้อนรับสคริปต์จัดให้2}} --~~~~";4.7.y.8="สคริปต์จัดให้ ยินดีให้บริการคุณ";4.7.N.O=10;4.7.z()}k 6(4.w.I("&x=1o")>=0){4.7.l.8+="\\n{{o:ผู้ใช้:12/ต้อนรับสคริปต์จัดให้}} --~~~~";4.7.y.8="ยินดีต้อนรับ +สคริปต์จัดให้";4.7.N.O=10;4.7.z()}k 6(4.w.I("&x=20")>=0){4.7.l.8+="\\n{{o:Q-1D}} --~~~~";4.7.y.8="เตือนชื่อผู้ใช้ไม่เหมาะสม"+v.V;4.7.N.O=10;4.7.z()}k 6(4.w.I("&x=2r")!=-1){9 b=p.F.G("S");6(4.7.l.8.K(b)>=0){6(!1j("ภาพที่คุณต้องการจะแจ้งอาจถูกแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว คุณแน่ใจว่ายังต้องการแจ้งอีกครั้ง?")){E}}b=b.13(/\\+/g," ");4.7.l.8+="\\n{{o:ต้องการสถานะภาพ|"+b+"}} --~~~~";4.7.y.8="แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดต้องการสัญญาอนุญาต";4.7.z()}k 6(4.w.K("&x=2s")!=-1){6(4.7.l.8.K(p.F.G("S"))>=0){6(!1j("ภาพที่คุณต้องการจะแจ้งอาจถูกแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้ว คุณแน่ใจว่ายังต้องการแจ้งอีกครั้ง?")){E}}4.7.l.8+="\\n{{o:ต้องการสถานะภาพ|"+p.F.G("S")+"}} --~~~~";4.7.y.8="แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดต้องการสถานะภาพ";4.7.z()}k 6(4.w.K("&x=2t")!=-1){1a(p.F.G("S"),"ต้องการแหล่งที่มาสำหรับภาพที่คุณอัปโหลด","ต้องการแหล่งที่มาภาพ","ภาพที่ไม่ได้ระบุแหล่งที่มา","แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดไม่ได้ระบุแหล่งที่มา")}k 6(4.w.K("&x=2u")!=-1){1a(p.F.G("S"),"ภาพที่คุณอัปโหลดอาจระบุสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้อง","2v-2w","ภาพที่อาจระบุสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้อง","แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดอาจละเมิดลิขสิทธิ์ หรือติดป้ายสัญญาอนุญาตไม่ถูกต้อง");E}k 6(4.w.K("&x=2x")!=-1){1a(p.F.G("S"),"แจ้งการลบภาพที่คุณอัปโหลด","2y","ภาพที่ถูกแจ้งลบ","แจ้งภาพที่คุณอัปโหลดถูกแจ้งลบ หรือถูกลบไปแล้ว");E}s("U","u:1i()","♥ ต้อนรับ","q-1n","ยินดีต้อนรับผู้ใช้","");s("H","u:1e()","Ψ เตือน","q-2z","ตักเตือนอัจฉริยะ");s("H","u:1f()","Ψ ก่อกวน","q-1c","เตือนก่อกวน","");s("H","u:1h()","Ψ ละเมิด","q-1J","เตือนละเมิดลิขสิทธิ์","");s("H","u:1g()","Ψ ทำว่าง","q-1Z","เตือนการทำหน้าว่าง","")}}}});',62,160,'||||document||if|editform|value|var|||||||||||else|wpTextbox1|no||subst|mw|ca||addMenu||javascript|iScriptConfig|URL|iScriptAction|wpSummary|submit|function|test|undefined|length|return|util|getParamValue|content|lastIndexOf|exec|indexOf|assignToEditForm|ig|wpMinoredit|checked|new|uw|true|target|wgNamespaceNumber|notice|Tagline|prompt|config|get|wgTitle|false|substring|Jutiphan|replace|Date|RegExp|GetThaiFullMonthName|WarnUser|notify|vanarticle|doWarnImage|warnNo|vandal|iScript|doWarnTag|doVandalTag|doWarnDelete|doNothanks|doWelcome|confirm|index|Edition|Editions|welcome|welcomeiScript|welcomeiScript2|welcomeLevel|welcomeWPBannerService|AddWarnGeneral|eval|id|AddWarnVandal|getTime|25200000|getUTCFullYear|543|getUTCMonth|vandal1|vandal2|username|User|Talk|General|Vandal|EditPage|nothanks|nothanks0|AddWelcomeTemplate|useMyWelcome|wgUserName|wikiName|null|useAjaxApi|speedyWelcome|swarn|svandal|speedyWarn|speedyVandal|Uncyclopedia|speedyNoThanks|speedyWDelete|wdelete|wUsername|warnUser|GetPageContent|delete|wgPageName|OK|while|ifd|ready|wgAction|view|Wikipedia|addTab|tools|wikimedia|de|interiot|cgi|bin|count_edits|dbname|thwiki_p|user|kate|enableTestScripts|snothanks|wusername|warnNoImageLicenseMW|warnNoImageLicense|warnNoSource|warnInvalidImageLicense|idw|cp|warnIFD|IFDWarning|warn'.split('|'),0,{}))
/* </nowiki></pre> */
21,458

การแก้ไข