ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
รวมหมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 
*'''วาทกรรมอัตลักษณ์ประชาคม''' คือ ลูก[[พระธาตุนาดูน]] ดอกคูนผลิช่อ [[มอน้ำชี]] ศรีโรจนากร
*'''อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย''' คือ นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน
*'''เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย''' คือ การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน
* [[คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะสัตวแพทยศาสตร์]]
* [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะทันตแพทยศาสตร์ (โครงการจัดตั้ง)]]
* [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
{{col-break|width=33%}}
* [[คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะวัฒนธรรมศาสตร์]]
* [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะนิติศาสตร์]]
* [[สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน]]
 
{{col-break}}
* [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์]]
* [[คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์]]
* [[สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช]]
{{col-end}}
 
*[[สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน]]
*[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม)]]
* [[สถาบันขงจื่อ]]
*[[โรงพยาบาลสุทธาเวช]]
*อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
* คณะที่เหลือทั้งหมดนอกจากเขตพื้นที่ในเมืองอีก 13 คณะ
*[[วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|วิทยาลัยการเมืองการปกครอง]]และ[[วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม|วิทยาลัยดุริยางคศิลป์]]
*[[สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช]]
* สำนักวิทยบริการ
* สำนักคอมพิวเตอร์
*สำนักศึกษาทั่วไป
*สำนักบริการวิชาการ
*[[บัณฑิตวิทยาลัย]]
*[[ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา]]
*[[พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]]
*[[ศูนย์นวัตกรรมไหม]]
*อาคารพละศึกษา
*อาคารบริการกลาง
ผู้ใช้นิรนาม