ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
4.3) ระดับอาวุโส
 
== อัตราเงินเดือน ==
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือจากเงินงบประมาณหมวดเงิน อุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการ สำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ. , ก.ท. , ก.อบต. หรือ กพ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้ง เช่น
 
* ปริญญาเอก บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,400 บาท
* ปริญญาโท บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,570 บาท
* ปริญญาตรี บรรจุแต่งตั้งในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,060 บาท (ปริญญาตรี 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,840 บาท)
 
* ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,510 บาท
* ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 10,880 บาท
* ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บรรจุแต่งตั้งในประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 9,440 บาท
 
== การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
132

การแก้ไข