ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวทนา"

→‎เวทนา ๕: แก้ไขการสะกด
(→‎เวทนา ๕: แก้ไขการสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
#'''[[ทุกข์]]''' หมายถึง ความทุกข์ ความไม่สบาย ความเจ็บปวดทางกาย
#'''[[โสมนัส]]''' หมายถึง ความแช่มชื่น ปลื้มใจ สุขใจ (อันเกิดจากสุขจึงเกิดโสมนัส)
#'''[[โทมนัส]]''' หมายถึง ความเสียใจ ความเศร้าโศก เศร้าหมอง ทุกข์ใจ (อันเกิดจากทุกข์จึงเกิดโทรมนัสโทมนัส)
#'''[[อุเบกขา]]''' หมายถึง ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์
 
6

การแก้ไข