ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

ปรับความหมายให้ชัดเจน
(เพิ่มหัวข้อความสำคัญของอริยสัจ 4)
(ปรับความหมายให้ชัดเจน)
==== ความหมาย ====
'''อริยสัจ 4''' '''หรือ''' '''จตุราริยสัจ''' '''คือ''' ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ที่พระ[[สัมมาสัมพุทธเจ้า]]ทุกพระองค์รวมถึง[[พระโคตมพุทธเจ้า]]ได้ตรัสรู้และประกาศสอน เป็นสัจจะความจริงที่ผู้ใดก็ตามที่ได้เห็นแจ้งและแทงตลอดในสัจจะความจริงนี้แล้ว จะทำให้ผู้นั้นเป็นบุคคลผู้ประเสริฐหรือเป็น[[อริยบุคคล]]และ กระทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือ สิ้นชาติ ชรา และ มรณะ ได้ ซึ่งทางพระศาสดาได้ทรงตรัสอริยสัจ 4 ไว้หลายนัยยะ ดังนี้
 
==== '''นัยยะทั่วไป''' ====
ผู้ใช้นิรนาม