ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริยสัจ 4"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
(เพิ่มภาษาสันสกฤต)
กิจญาณเป็นส่วนหนึ่งของญาณ 3 หรือญาณทัสสนะ (สัจญาณ, กิจญาณ, กตญาณ) ซึ่งหมายถึงการหยั่งรู้ครบสามรอบ ญาณทั้งสามเมื่อเข้าคู่กับกิจในอริยสัจทั้งสี่จึงได้เป็นญาณทัสนะมีอาการ 12 ดังนี้
 
# '''สัจญาณ''' หยั่งรู้ความจริงสี่ประการว่าว่าว
## นี่คือทุกข์
## นี่คือเหตุแห่งทุกข์
ผู้ใช้นิรนาม