ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายหลักโทไกโด"

แทนที่ "อะตะมิ" → "อาตามิ" +แทนที่ "ชิง-" → "ชิน" +แทนที่ "คะวะซะกิ" → "คาวาซากิ" +แทนที่ "ชินะงะวะ" → "ชินางาวะ" +แทนที่ "ฮะมะมะสึโช" → "ฮามามัตสึโช" +แทนที่ "โยะโกะฮะมะ" → "โยโกฮามะ" +แทนที่ "ฮะซะวะ" → "ฮาซาวะ" +แทนที่ "ฮิงะชิ-" → "ฮิงาชิ" +แทนที่ "ทะกะชิมะ" → "ทากาชิมะ" +แทนที่ "โทะสึกะ" → "โทสึกะ" +แทนที่ "อุเมะดะ" → "อูเมดะ" +แทนที่ "ฟุกุชิมะ" → "ฟูกูชิมะ" +แทนที่ "นะโงะยะ" → "นาโงยะ" +แทนที่ "มินะโตะ" → "มินาโตะ" +แทนที่ "นะวะเตะ" → "นาวาเตะ" +แทนที่ "มินะมิ" → "มินามิ"...
แทนที่ "อะตะมิ" → "อาตามิ" +แทนที่ "ชิง-" → "ชิน" +แทนที่ "คะวะซะกิ" → "คาวาซากิ" +แทนที่ "ชินะงะวะ" → "ชินางาวะ" +แทนที่ "ฮะมะมะสึโช" → "ฮามามัตสึโช" +แทนที่ "โยะโกะฮะมะ" → "โยโกฮามะ" +แทนที่ "ฮะซะวะ" → "ฮาซาวะ" +แทนที่ "ฮิงะชิ-" → "ฮิงาชิ" +แทนที่ "ทะกะชิมะ" → "ทากาชิมะ" +แทนที่ "โทะสึกะ" → "โทสึกะ" +แทนที่ "อุเมะดะ" → "อูเมดะ" +แทนที่ "ฟุกุชิมะ" → "ฟูกูชิมะ" +แทนที่ "นะโงะยะ" → "นาโงยะ" +แทนที่ "มินะโตะ" → "มินาโตะ" +แทนที่ "นะวะเตะ" → "นาวาเตะ" +แทนที่ "มินะมิ" → "มินามิ"...
บรรทัด 7:
| image = JRW series221-Kyoto.jpg
| image_width = 300px
| caption = 221 ซีรีส์ ในสายหลักโทไกโด ช่วงเคียวโตะเกียวโต
| type = ทางรถไฟหนัก
| system =
บรรทัด 57:
 
สายหลักโทไกโดถูกครอบครองและดำเนินงานโดย 3 บริษัทรถไฟญี่ปุ่น คือ
* [[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก]] (JR ตะวันออก) ([[โตเกียว]] - [[อะตะอาตามิ]])
* [[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง]] (JR ตอนกลาง) ([[อะตะอาตามิ]] - [[ไมบะระไมบาระ]])
* [[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก]] (JR ตะวันตก) ([[ไมบะระไมบาระ]] - [[โคเบะ]])
 
== ข้อมูลทั่วไป ==
บรรทัด 65:
*ระยะทางทั้งหมด: {{convert|713.6|km|mi|1|abbr=on}} (รวมสายกิ่ง; โตเกียว - โคเบะ ยาว {{convert|589.5|km|mi|1|abbr=on}})
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก]] (JR ตะวันออก) (บริการและรางคู่)
***โตเกียว - อะตะอาตามิ: {{convert|104.6|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะนางาวะ - ชิง-คะวะซะชินคาวาซากิ - สึรุมิ: {{convert|17.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ฮะมะมะสึโชฮามามัตสึโช - สถานีบรรทุกโตเกียว - สถานีบรรทุกคะวะซะคาวาซากิ - ฮะมะ-คะวะซะคาวาซากิ: {{convert|20.6|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
***สึรุมิ - ฮัตโช-นะวะนาวาเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกโทไกโด)
***สึรุมิ - ฮิงะชิ-ทะกะงาชิทากาชิมะ - ซะกุซากูระงิโช: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายทะกะทากาชิมะ]])
***สึรุมิ - โยะโกะฮะโยโกฮามะ-ฮะซะฮาซาวะ - ฮิงะชิ-โทะสึกะงาชิโทสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}} ([[สายบรรทุกโทไกโด]])
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตอนกลาง]] (JR ตอนกลาง) (บริการและรางคู่)
***อะตะอาตามิ - ไมบะระไมบาระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}} ({{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} ระหว่าง คะนะยะมะ - นะโงะยะนาโงยะ คาบเกี่ยวกับ [[สายหลักชูโอ]])
***โองะกิ - มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|5.0|km|mi|1|abbr=on}} (สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
***โองะกิ - (ชิง-ชินทะรุอิ) - เซะกิงะฮะระเซกิงาฮาระ: {{convert|13.8|km|mi|1|abbr=on}} (สายชิง-ชินทะรุอิ)
**[[บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันตก]] (JR ตะวันตก) (บริการและรางคู่)
***ไมบะระไมบาระ - โคเบะ: {{convert|143.6|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกเคียวโตะเกียวโต - ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}} (ไม่ใช้สำหรับขบวนขนส่งผู้โดยสาร)
***ซุอิตะ - (ลานรถไฟมิยะฮะระ) - อะมะงะซะกิอามางาซากิ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกฮปโป)
***ซุอิตะ - อุเมะอูเมดะ - ฟุกุชิมะฟูกูชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}} (สายบรรทุกอุเมะอูเมดะ, ในใช้งาน ''[[ฮะรุกะ (รถไฟ)|ฮะรุกะ]]'' เอ็กซเพรส จำกัด)
**[[บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น]] (JR บรรทุก) (บริการและรางคู่)
***เขตสัญญาณซันโน - นะโงะยะ-นาโงยะมินะนาโตะ: {{convert|6.2|km|mi|1|abbr=on}} (สายนะโงะยะนาโงยะ-มินะนาโตะ)
***เขตสัญญาณซุอิตะ - สถานีบรรทุกโอซะกะ: {{convert|8.7|km|mi|1|abbr=on}} (สายสถานีโอซะกะ)
**บริษัทรถไฟบรรทุกญี่ปุ่น (JR บรรทุก) (บริการเฉพาะ)
***ชินะงะวะนางาวะ - อะตะอาตามิ: {{convert|97.8|km|mi|1|abbr=on}}
***ชินะงะวะนางาวะ - เขตสัญญาณชิง-ชินสึรุมิ: {{convert|13.9|km|mi|1|abbr=on}}
***สถานีบรรทุกโตเกียว - ฮะมะ-คะวะซะคาวาซากิ: {{convert|12.9|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ - โยะโกะฮะโยโกฮามะ-ฮะซะฮาซาวะ - ฮิงะชิ-โทะสึกะงาชิโทสึกะ: {{convert|16.0|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ - ฮัตโช-นะวะนาวาเตะ: {{convert|2.3|km|mi|1|abbr=on}}
***สึรุมิ - ชินโก - ซะกุซากูระงิโช: {{convert|11.2|km|mi|1|abbr=on}}
***อะตะอาตามิ - ไมบะระไมบาระ: {{convert|341.3|km|mi|1|abbr=on}}
*** เขตสัญญาณมินะนามิ-อะระอาราโอะ - เซะกิงะฮะระเซกิงาฮาระ: {{convert|10.7|km|mi|1|abbr=on}}
*** เขตสัญญาณมินะนามิ-อะระอาราโอะ - มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|1.9|km|mi|1|abbr=on}}
***ไมบะระไมบาระ - โคเบะ: {{convert|139.0|km|mi|1|abbr=on}} (via สายบรรทุกฮปโป)
***สถานีบรรทุกเคียวโตะเกียวโต - ทัมบะงุชิ: {{convert|3.3|km|mi|1|abbr=on}}
***ซุอิตะ - อุเมะอูเมดะ - ฟุกุชิมะฟูกูชิมะ: {{convert|8.5|km|mi|1|abbr=on}}
*[[ช่วงกว้างรางรถไฟ|ช่วงกว้างราง]]: {{RailGauge|1067}}
*สถานี:
** ผู้โดยสาร: 166 (ไม่รวม ชินะงะวะนางาวะ - ชิง-คะวะซะชินคาวาซากิ - สึรุมิ หรือส่วนอื่นนอกเหนือจาก สายย่อยมิโนะ-อะกะซะกะ)
*** JR ตะวันออก: 34
*** JR ตอนกลาง: 82
บรรทัด 105:
*ระบบราง:
** สี่หรือมากกว่า
*** โตเกียว - โอะดะวะระโอดาวาระ: {{convert|83.9|km|mi|1|abbr=on}}
*** นะโงะยะนาโงยะ - อินะซะนาซาวะ: {{convert|11.1|km|mi|1|abbr=on}}
*** คุซะสึ - โคเบะ: {{convert|98.1|km|mi|1|abbr=on}}
** สอง
*** โอดาวาระ - นาโงยะ
*** โอะดะวะระ - นะโงะยะ
*** อินะซะนาซาวะ - คุซะสึ
*** ชินะงะวะนางาวะ - ชิง-คะวะซะชินคาวาซากิ - สึรุมิ
*** ฮะมะมะสึโชฮามามัตสึโช - สถานีบรรทุกโตเกียว - สถานีบรรทุกคะวะซะคาวาซากิ - ฮะมะ-คะวะซะคาวาซากิ
*** สึรุมิ - ฮัตโช-นะวะนาวาเตะ
*** สึรุมิ - ฮิงะชิ-ทะกะงาชิทากาชิมะ
*** สึรุมิ - โยะโกะฮะโยโกฮามะ-ฮะซะฮาซาวะ - ฮิงะชิ-โทะสึกะงาชิโทสึกะ
*** ซุอิตะ - อุเมะอูเมดะ
*** ซุอิตะ - (ลานรถไฟมิยะฮะระ) - อะมะงะซะกิอามางาซากิ
** รางเดียว: ส่วนที่เหลือ
*ระบบจ่ายไฟ: 1500 [[Volt|V]] [[Direct current|DC]] (ยกเว้นเขตสัญญาณซันโน - นะโงะยะนาโงยะ-มินะนาโตะ)
*[[ระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ]]: ควมคุมรถไฟอัตโนมัติ
*ความเร็วสูงสุด:
**โตเกียว - โอฟุนะ, โอะดะวะระโอดาวาระ - โทะโยะฮะชิโทโยฮาชิ: {{convert|110|km/h|mph|abbr=on}}
**โอฟุนะ - โอะดะวะระโอดาวาระ, โทะโยะฮะชิโทโยฮาชิ - ไมบะระไมบาระ: {{convert|120|km/h|mph|abbr=on}}
**เขตสัญญาณมินะนามิ-อะระอาราโอะ - ทะรุอิ - เซะกิงะฮะระเซกิงาฮาระ, เขตสัญญาณมินะนามิ-อะระอาราโอะ - มิโนะ-อะกะซะกะ: {{convert|85|km/h|mph|abbr=on}}
**ไมบะระไมบาระ - โคเบะ: {{convert|130|km/h|mph|abbr=on}}
 
== อ้างอิง ==
33,942

การแก้ไข