ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสระบุรี"

* เทศบาลตำบลหนองโดน
{{col-end}}
 
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[สระบุรี]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[สระบุรี]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ปากเพรียว
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 61,840
| style="background-color:#f96;" align="right"| 61,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 62,947
| style="background-color:#f96;" align="right"| 62,860
| style="background-color:#f96;" align="right"| 63,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 63,693
| align=right | 63,673
|-
| align=center |2 || ทับกวาง
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,622
| align=right | 16,458
|-
| align=center |3 || หน้าพระลาน
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,329
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,158
| align=right | 14,101
|-
| align=center |4 || ขุนโขลน
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,317
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,290
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,262
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,251
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,304
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,328
| align=right | 26,985
|-
| align=center |5 || ลำพญากลาง
| [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,766
| align=right | 11,667
|-
| align=center |6 || หนองแค
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,798
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,036
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,044
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,092
| align=right | 13,120
|-
| align=center |7 || มวกเหล็ก
| [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,414
| align=right | 11,355
|-
| align=center |8 || พระพุทธบาท
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,151
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,248
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,289
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,369
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,410
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,534
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,625
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,655
| align=right | 12,680
|-
| align=center |9 || หนองปลาไหล
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,085
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,433
| align=right | 11,324
|-
| align=center |10 || แก่งคอย
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,957
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,220
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,515
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,717
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,867
| align=right | 12,076
|-
| align=center |11 || ตาลเดี่ยว
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,673
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,640
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,202
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,231
| align=right | 9,995
|-
| align=center |12 || ธารเกษม
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,753
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,858
| align=right | 10,852
|-
| align=center |13 || มิตรภาพ
| [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,769
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,567
| align=right | 10,653
|-
| align=center |14 || บ้านป่า
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,412
| align=right | 9,318
|-
| align=center |15 || โคกแย้
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,066
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,903
| align=right | 9,844
|-
| align=center |16 || ห้วยขมิ้น
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,235
| align=right | 9,166
|-
| align=center |17 || วังม่วง
| [[อำเภอวังม่วง|วังม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,135
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,998
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,753
| align=right | 8,634
|-
| align=center |18 || ห้วยทราย
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,635
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,590
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,443
| align=right | 8,332
|-
| align=center |19 || หนองยาว
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,574
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,526
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,588
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,592
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,643
| align=right | 7,729
|-
| align=center |20 || บ้านครัว
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,219
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,293
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,281
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,278
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,399
| align=right | 8,362
|-
| align=center |21 || ซับสนุ่น
| [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,614
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,270
| align=right | 7,217
|-
| align=center |22 || ห้วยแห้ง
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,206
| align=right | 7,122
|-
| align=center |23 || สวนดอกไม้
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,477
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,139
| align=right | 5,996
|-
| align=center |24 || บ้านหมอ
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,546
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,590
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,671
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,826
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,781
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,863
| align=right | 7,996
|-
| align=center |25 || หนองย่างเสือ
| [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,748
| align=right | 6,671
|-
| align=center |26 || ชะอม
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,094
| align=right | 7,053
|-
| align=center |27 || คำพราน
| [[อำเภอวังม่วง|วังม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,404
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,052
| align=right | 6,898
|-
| align=center |28 || ปากข้าวสาร
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,328
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,750
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,589
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,691
| align=right | 7,724
|-
| align=center |29 || หนองสรวง
| [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,268
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,303
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,980
| align=right | 6,883
|-
| align=center |30 || สองคอน
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,473
| align=right | 6,369
|-
| align=center |31|| คลองเรือ
| [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,098
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,835
| align=right | 6,859
|-
| align=center |32 || บ้านลำ
| [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,569
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,418
| align=right | 6,404
|-
| align=center |33 || เจริญธรรม
| [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,620
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,393
| align=right | 6,366
|-
| align=center |34 || พุกร่าง
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,811
| align=right | 5,708
|-
| align=center |35 || พุแค
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,197
| align=right | 6,100
|-
| align=center |36 || สร่างโศก
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,187
| align=right | 6,153
|-
| align=center |37 || ชำผักแพว
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,138
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,928
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,886
| align=right | 5,924
|-
| align=center |38 || บางโขมด
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,548
| align=right | 5,520
|-
| align=center |39 || วิหารแดง
| [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,135
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,968
| align=right | 5,903
|-
| align=center |40 || กุดนกเปล้า
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,329
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,274
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,164
| align=right | 5,080
|-
| align=center |41 || หนองปลาหมอ
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,539
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,875
| align=right | 4,706
|-
| align=center |42 || หนองโดน
| [[อำเภอหนองโดน|หนองโดน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,637
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,538
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,552
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,576
| align=right | 5,597
|-
| align=center |43 || โคกสว่าง
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,826
| align=right | 3,694
|-
| align=center |44 || ห้วยบง
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,262
| align=right | 4,161
|-
| align=center |45 || หนองจรเข้
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,792
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,604
| align=right | 4,571
|-
| align=center |46 || ตลาดน้อย
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,907
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,837
| align=right | 4,760
|-
| align=center |47 || ท่าคล้อ
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,905
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,827
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,826
| align=right | 4,770
|-
| align=center |48 || ตลิ่งชัน
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,806
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,640
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,475
| align=right | 4,402
|-
| align=center |49 || ห้วยป่าหวาย
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,507
| align=right | 4,465
|-
| align=center |50 || หนองหมู
| [[อำเภอวิหารแดง|วิหารแดง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,691
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,480
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,447
| align=right | 4,326
|-
| align=center |51 || ลำสมพุง
| [[อำเภอมวกเหล็ก|มวกเหล็ก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,662
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,434
| align=right | 4,425
|-
| align=center |52 || ตะกุด
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,346
| align=right | 3,250
|-
| align=center |53 || คชสิทธิ์
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,373
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,358
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,439
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,487
| align=right | 4,530
|-
| align=center |54 || หนองแก
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,152
| align=right | 4,114
|-
| align=center |55 || กุมหัก
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,381
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,126
| align=right | 4,073
|-
| align=center |56 || หนองโรง
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,299
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,973
| align=right | 3,952
|-
| align=center |57 || บ้านกลับ
| [[อำเภอหนองโดน|หนองโดน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,252
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,239
| align=right | 4,225
|-
| align=center |58 || หนองไข่น้ำ
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,928
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,521
| align=right | 3,428
|-
| align=center |59 || หนองปลิง
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,334
| align=right | 3,304
|-
| align=center |60 || นายาว
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,825
| align=right | 3,817
|-
| align=center |61 || หนองโน
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,997
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,886
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,871
| align=right | 3,824
|-
| align=center |62 || พุคำจาน
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,733
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,726
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,727
| align=right | 3,763
|-
| align=center |63 || ไผ่ต่ำ
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,843
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,436
| align=right | 3,378
|-
| align=center |64 || หนองนาก
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,805
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,664
| align=right | 3,620
|-
| align=center |65 || เขาวง
| [[อำเภอพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,684
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,641
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,650
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,546
| align=right | 3,511
|-
| align=center |66 || ท่ามะปราง
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,737
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,698
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,699
| align=right | 3,641
|-
| align=center |67 || หนองบัว
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,610
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,517
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,480
| align=right | 3,446
|-
| align=center |68 || หินซ้อน
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,611
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,612
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,549
| align=right | 3,510
|-
| align=center |69 || บ้านแก้ง
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,392
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,379
| align=right | 3,292
|-
| align=center |70 || บ้านยาง
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,491
| align=right | 3,482
|-
| align=center |71 || เมืองเก่า
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,458
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,356
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,301
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,290
| align=right | 3,272
|-
| align=center |72 || ดาวเรือง
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,291
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,306
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,244
| align=right | 3,233
|-
| align=center |73 || เขาดินพัฒนา
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,172
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,801
| align=right | 2,716
|-
| align=center |74 || บัวลอย
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,033
| align=right | 2,984
|-
| align=center |75 || แสลงพัน
| [[อำเภอวังม่วง|วังม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,819
| align=right | 2,755
|-
| align=center |76 || เสาไห้
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,198
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,263
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,287
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,306
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,328
| align=right | 3,325
|-
| align=center |77 || เริงราง
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,155
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,186
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,153
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,164
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,193
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,144
| align=right | 3,097
|-
| align=center |78 || ไผ่ขวาง
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,892
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,830
| align=right | 2,775
|-
| align=center |79 || หัวปลวก
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,623
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,604
| align=right | 2,563
|-
| align=center |80 || หนองจิก
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,793
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,757
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,773
| align=right | 2,768
|-
| align=center |81 || ดอนทอง
| [[อำเภอหนองโดน|หนองโดน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,701
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,710
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,723
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,721
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,749
| align=right | 2,759
|-
| align=center |82 || ผึ้งรวง
| [[อำเภอเฉลิมพระเกียรติ (จังหวัดสระบุรี)|เฉลิมพระเกียรติ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,565
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,341
| align=right | 2,301
|-
| align=center |83 || ท่าตูม
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,441
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,366
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,362
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,387
| align=right | 2,409
|-
| align=center |84 || หนองแขม
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,401
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,398
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,396
| align=right | 2,380
|-
| align=center |85 || ไก่เส่า
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,426
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,388
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,404
| align=right | 2,404
|-
| align=center |86 || หนองควายโซ
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,302
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,328
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,333
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,341
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,336
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,314
| align=right | 2,392
|-
| align=center |87 || ม่วงงาม
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,238
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,257
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,229
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,214
| align=right | 2,206
|-
| align=center |88 || เตาปูน
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,222
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,089
| align=right | 2,085
|-
| align=center |89 || หนองแซง
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,083
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,069
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,083
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,077
| align=right | 2,067
|-
| align=center |90 || โคกสะอาด
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,032
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,022
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,032
| align=right | 2,025
|-
| align=center |91 || ต้นตาล
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,047
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,911
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,876
| align=right | 1,884
|-
| align=center |92 || พระยาทด
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,936
| align=right | 1,913
|-
| align=center |93 || โคกตูม
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,009
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,011
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,035
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,085
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,102
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,120
| align=right | 2,188
|-
| align=center |94 || ดงตะงาว
| [[อำเภอดอนพุด|ดอนพุด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,005
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,001
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,998
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,037
| align=right | 2,034
|-
| align=center |95 || โพนทอง
| [[อำเภอหนองแค|หนองแค]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,960
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,900
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,873
| align=right | 1,874
|-
| align=center |96 || บ้านธาตุ
| [[อำเภอแก่งคอย|แก่งคอย]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,812
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,783
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,810
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,860
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,813
| align=right | 1,784
|-
| align=center |97 || หนองหัวโพ
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,692
| align=right | 1,660
|-
| align=center |98 || บ้านหลวง
| [[อำเภอดอนพุด|ดอนพุด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,759
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,757
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,758
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,749
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,737
| align=right | 1,728
|-
| align=center |99 || ม่วงหวาน
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,701
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,699
| align=right | 1,715
|-
| align=center |100 || ดอนพุด
| [[อำเภอดอนพุด|ดอนพุด]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,631
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,631
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,656
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,649
| align=right | 1,636
|-
| align=center |101 || หนองกบ
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,640
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,652
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,585
| align=right | 1,559
|-
| align=center |102 || บ้านโปร่ง
| [[อำเภอหนองโดน|หนองโดน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,612
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,611
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,617
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,617
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,636
| align=right | 1,625
|-
| align=center |103 || ท่าช้าง
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,534
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,523
| align=right | 1,490
|-
| align=center |104 || โคกใหญ่
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,521
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,505
| align=right | 1,493
|-
| align=center |105 || หรเทพ
| [[อำเภอบ้านหมอ|บ้านหมอ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,471
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,486
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,522
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,557
| align=right | 1,553
|-
| align=center |106 || นาโฉง
| [[อำเภอเมืองสระบุรี|เมืองสระบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,330
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,214
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,190
| align=right | 1,184
|-
| align=center |107 || ไผหลิ่ว
| [[อำเภอดอนพุด|ดอนพุด]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,362
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,354
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,382
| align=right | 1,354
|-
| align=center |108 || ศาลารีไทย
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,133
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,133
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,134
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,151
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,146
| align=right | 1,152
|-
| align=center |109 || งิ้วงาม
| [[อำเภอเสาไห้|เสาไห้]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,057
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,054
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,073
| align=right | 1,068
|-
| align=center |110 || หนองสีดา
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 958
| style="background-color:#f96;" align="right"| 966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 960
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 954
| align=right | 943
|-
| align=center |111 || เขาดิน
| [[อำเภอหนองแซง|หนองแซง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 922
| style="background-color:#f96;" align="right"| 925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 933
| style="background-color:#f96;" align="right"| 943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 949
| style="background-color:#f96;" align="right"| 933
| style="background-color:#f96;" align="right"| 946
| align=right | 980
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 642,040 ||align=right style="background:#cccccc;" | 640,065 || align=right style="background:#cccccc;" | 637,673 || align=right style="background:#cccccc;" | 633,460 || align=right style="background:#cccccc;" | 629,261 || align=right style="background:#cccccc;" | 625,689 || align=right style="background:#cccccc;" | 620,454 || align=right style="background:#cccccc;" | 617,384 || align=right style="background:#cccccc;" | 612,707 || align=center style="background:#cccccc;" | 621,640
|}
 
== การศึกษา ==
2,747

การแก้ไข