ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

ย้อนการแก้ไขของ 223.24.187.42 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 184.22.160.48
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ 223.24.187.42 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 184.22.160.48)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
|[[นางนกุลมาตาคหปตานี]]
|ผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
|-}
|-
|-
|สุปปวาสาโกลิยธิดา
|ผู้ถวายทานอันปราณีต
|-
|๗๑ อุปาสิกานํ ปฐมํ สรณํ คจฺฉนฺตีนํ ยทิทํ สุชาตา เสนานิธีตา ฯ
๗๒ ทายิกานํ ยทิทํ วิสาขา มิคารมาตา ฯ
๗๓ พหุสฺสุตานํ ยทิทํ ขุชฺชุตฺตรา ฯ
๗๔ เมตฺตาวิหารีนํ ยทิทํ สามาวตี ฯ
๗๕ ฌายีนํ ยทิทํ อุตฺตรา นนฺทมาตา ฯ
๗๖ ปณีตทายิกานํ ยทิทํ สุปฺปวาสา โกลิยธีตา ฯ
๗๗ คิลานุปฏฺฐากีนํ ยทิทํ สุปฺปิยา อุปาสิกา ฯ
๗๘ อเวจฺจปฺปสนฺนานํ ยทิทํ กาติยานี ฯ
๗๙ วิสฺสาสิกานํ ยทิทํ นกุลมาตา คหปตานี ฯ
๘๐ อนุสฺสวปฺปนฺนานํ ยทิทํ กาลี อุปาสิกา กุรรฆริกาติ ฯ |
 
== อ้างอิง ==