ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสกลนคร"

<li>[[อำเภอภูพาน]]
</ol>
|}
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวมานประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[สกลนคร]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[จังหวัด]][[สกลนคร]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ธาตุเชิงชุม
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,439
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 53,877
| style="background-color:#f96;" align="right"| 53,870
| align=right | 54,513
|-
| align=center |2 || สว่างแดนดิน
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,398
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 30,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 29,708
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,569
| align=right | 29,584
|-
| align=center |3 || ขมิ้น
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,556
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,575
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,470
| align=right | 18,494
|-
| align=center |4 || วานรนิวาส
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,631
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,567
| align=right | 17,501
|-
| align=center |5 || เชียงเครือ
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,510
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,472
| align=right | 17,469
|-
| align=center |6 || อากาศ
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,801
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,600
| align=right | 16,530
|-
| align=center |7 || โคกภู
| [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,938
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,757
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,702
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,777
| align=right | 14,895
|-
| align=center |8 || พังขว้าง
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,574
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,561
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,459
| align=right | 14,436
|-
| align=center |9 || ห้วยยาง
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,493
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,816
| align=right | 13,711
|-
| align=center |10 || ธาตุ
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,110
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,929
| align=right | 13,854
|-
| align=center |11 || วาริชภูมิ
| [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,226
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,169
| align=right | 14,126
|-
| align=center |12 || พังโคน
| [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,022
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,018
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,023
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,056
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,005
| align=right | 14,011
|-
| align=center |13 || คำบ่อ
| [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,796
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,401
| align=right | 13,397
|-
| align=center |14 || หนองสนม
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,292
| align=right | 13,254
|-
| align=center |15 || ไฮหย่อง
| [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,791
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,673
| align=right | 12,645
|-
| align=center |16 || ตองโขบ
| [[อำเภอโคกศรีสุพรรณ|โคกศรีสุพรรณ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,496
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,443
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,417
| align=right | 12,375
|-
| align=center |17 || คำตากล้า
| [[อำเภอคำตากล้า|คำตากล้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,099
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,711
| align=right | 11,609
|-
| align=center |18 || บ้านเหล่า
| [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,250
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,781
| align=right | 11,680
|-
| align=center |19 || นาม่อง
| [[อำเภอกุดบาก|กุดบาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,157
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,125
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,923
| align=right | 11,872
|-
| align=center |20 || ปลาโหล
| [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,221
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,205
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,947
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,903
| align=right | 11,905
|-
| align=center |21 || เดื่อศรีคันไชย
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,624
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,556
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,575
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,609
| align=right | 11,645
|-
| align=center |22 || เจริญศิลป์
| [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,054
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,976
| align=right | 11,024
|-
| align=center |23 || โคกสี
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,189
| align=right | 11,128
|-
| align=center |24 || นาแก้ว
| [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,222
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,006
| align=right | 10,994
|-
| align=center |25 || กุดบาก
| [[อำเภอกุดบาก|กุดบาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,957
| align=right | 10,966
|-
| align=center |26 || กุสุมาลย์
| [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,099
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,864
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,801
| align=right | 10,810
|-
| align=center |27 || คำสะอาด
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,974
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,852
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,858
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,835
| align=right | 10,797
|-
| align=center |28 || ท่าแร่
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,813
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,004
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,965
| align=right | 11,004
|-
| align=center |29 || บงเหนือ
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,759
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,736
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,690
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,681
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,611
| align=right | 10,573
|-
| align=center |30 || สร้างค้อ
| [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,574
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,557
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,636
| align=right | 10,616
|-
| align=center |31|| แวง
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,672
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,632
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,647
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,612
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,597
| align=right | 10,533
|-
| align=center |32 || ท่าศิลา
| [[อำเภอส่องดาว|ส่องดาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,503
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,344
| align=right | 10,302
|-
| align=center |33 || หนองแวงใต้
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,765
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,687
| align=right | 9,697
|-
| align=center |34 || โพธิไพศาล
| [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,905
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,705
| align=right | 9,618
|-
| align=center |35 || แพด
| [[อำเภอคำตากล้า|คำตากล้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,241
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,170
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,935
| align=right | 9,888
|-
| align=center |36 || บงใต้
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,915
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,868
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,879
| align=right | 9,821
|-
| align=center |37 || อุ่มจาน
| [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,084
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,865
| align=right | 9,820
|-
| align=center |38 || นาหัวบ่อ
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,984
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,907
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,943
| align=right | 10,027
|-
| align=center |39 || ส่องดาว
| [[อำเภอส่องดาว|ส่องดาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,785
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,631
| align=right | 9,593
|-
| align=center |40 || ดงมะไฟ
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,740
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,687
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,500
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,422
| align=right | 9,383
|-
| align=center |41 || บ่อแก้ว
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,415
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,224
| align=right | 9,213
|-
| align=center |42 || หนองกวั่ง
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,605
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,415
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,263
| align=right | 9,249
|-
| align=center |43 || โพนแพง
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,496
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,213
| align=right | 9,200
|-
| align=center |44 || ไร่
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,516
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,470
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,404
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,353
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,344
| align=right | 9,314
|-
| align=center |45 || กุดไห
| [[อำเภอกุดบาก|กุดบาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,371
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,349
| align=right | 9,328
|-
| align=center |46 || ศรีวิชัย
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,034
| align=right | 8,976
|-
| align=center |47 || วาใหญ่
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,119
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,028
| align=right | 8,976
|-
| align=center |48 || ฮางโฮง
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,982
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,726
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,661
| align=right | 8,638
|-
| align=center |49 || ม่วงไข่
| [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,022
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,059
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,097
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,116
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,142
| align=right | 9,172
|-
| align=center |50 || แมดนาท่ม
| [[อำเภอโคกศรีสุพรรณ|โคกศรีสุพรรณ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,928
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,737
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,673
| align=right | 8,690
|-
| align=center |51 || สามัคคีพัฒนา
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,573
| align=right | 8,542
|-
| align=center |52 || ช้างมิ่ง
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,841
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,895
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,878
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,885
| align=right | 8,888
|-
| align=center |53 || หนองแปน
| [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,380
| align=right | 8,324
|-
| align=center |54 || พรรณา
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,699
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,717
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,735
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,718
| align=right | 8,739
|-
| align=center |55 || ม่วง
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,442
| align=right | 8,442
|-
| align=center |56 || หนองบัวสิม
| [[อำเภอคำตากล้า|คำตากล้า]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,675
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,630
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,595
| align=right | 8,511
|-
| align=center |57 || ต้นผึ้ง
| [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,317
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,217
| align=right | 8,202
|-
| align=center |58 || นาแต้
| [[อำเภอคำตากล้า|คำตากล้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,491
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,414
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,342
| align=right | 8,378
|-
| align=center |59 || พอกน้อย
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,587
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,571
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,548
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,576
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,605
| align=right | 8,656
|-
| align=center |60 || ขัวก่าย
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,408
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,386
| align=right | 8,336
|-
| align=center |61 || ดงหม้อทองใต้
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,230
| align=right | 8,182
|-
| align=center |62 || โพนงาม
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,266
| align=right | 8,202
|-
| align=center |63 || งิ้วด่อน
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,333
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,949
| align=right | 7,849
|-
| align=center |64 || บ้านถ่อน
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,330
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,970
| align=right | 7,920
|-
| align=center |65 || แร่
| [[อำเภอพังโคน|พังโคน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,274
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,128
| align=right | 8,140
|-
| align=center |66 || หนองหลวง
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,225
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,179
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,093
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,096
| align=right | 8,009
|-
| align=center |67 || วังยาง
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,129
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,048
| align=right | 8,064
|-
| align=center |68 || นาโพธิ์
| [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,150
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,856
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,834
| align=right | 7,783
|-
| align=center |69 || นาเพียง
| [[อำเภอกุสุมาลย์|กุสุมาลย์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,720
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,451
| align=right | 7,410
|-
| align=center |70 || นาใน
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,723
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,533
| align=right | 7,491
|-
| align=center |71 || ห้วยหลัว
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,684
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,571
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,351
| align=right | 7,343
|-
| align=center |72 || หนองลาด
| [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,651
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,627
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,443
| align=right | 7,437
|-
| align=center |73 || เหล่าปอแดง
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,417
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,408
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,373
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,375
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,454
| align=right | 7,438
|-
| align=center |74 || ทุ่งแก
| [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,461
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,060
| align=right | 6,994
|-
| align=center |75 || ดงหม้อทอง
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,398
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,345
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,317
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,254
| align=right | 7,240
|-
| align=center |76 || ดงเหนือ
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,156
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,064
| align=right | 7,050
|-
| align=center |77 || สว่าง
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,236
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,072
| align=right | 7,059
|-
| align=center |78 || ปทุมวาปี
| [[อำเภอส่องดาว|ส่องดาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,331
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,865
| align=right | 6,809
|-
| align=center |79 || จันทร์เพ็ญ
| [[อำเภอเต่างอย|เต่างอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,240
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,213
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,088
| align=right | 7,071
|-
| align=center |80 || ด่านม่วงคำ
| [[อำเภอโคกศรีสุพรรณ|โคกศรีสุพรรณ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,162
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,086
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,055
| align=right | 7,061
|-
| align=center |81 || กุดเรือคำ
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,154
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,145
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,004
| align=right | 6,951
|-
| align=center |82 || หลุบเลา
| [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,997
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,927
| align=right | 6,858
|-
| align=center |83 || ทรายมูล
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,959
| align=right | 6,841
|-
| align=center |84 || บ้านแป้น
| [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,087
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,874
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,967
| align=right | 6,963
|-
| align=center |85 || นาซอ
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,816
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,680
| align=right | 6,662
|-
| align=center |86 || โนนหอม
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,801
| align=right | 6,794
|-
| align=center |87 || นาตงวัฒนา
| [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,787
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,728
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,636
| align=right | 6,611
|-
| align=center |88 || พันนา
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,832
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,898
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,859
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,826
| align=right | 7,005
|-
| align=center |89 || วัฒนา
| [[อำเภอส่องดาว|ส่องดาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,543
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,525
| align=right | 6,503
|-
| align=center |90 || ค้อใต้
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,801
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,799
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,814
| align=right | 6,793
|-
| align=center |91 || บะหว้า
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,397
| align=right | 6,342
|-
| align=center |92 || บ้านโพน
| [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,528
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,460
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,431
| align=right | 6,396
|-
| align=center |93 || หนองลาด
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,562
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,391
| align=right | 6,349
|-
| align=center |94 || บ้านต้าย
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,316
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,340
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,303
| align=right | 6,305
|-
| align=center |95 || บะฮี
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,225
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,187
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,201
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,203
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,205
| align=right | 6,181
|-
| align=center |96 || มาย
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,252
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,222
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,082
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,034
| align=right | 6,055
|-
| align=center |97 || โพนสูง
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,192
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,127
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,044
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,846
| align=right | 5,796
|-
| align=center |98 || ตาลโกน
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,032
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,031
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,037
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,084
| align=right | 6,066
|-
| align=center |99 || ธาตุทอง
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,875
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,720
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,706
| align=right | 5,623
|-
| align=center |100 || คูสะคาม
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,946
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,756
| align=right | 5,676
|-
| align=center |101 || ท่าก้อน
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,864
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,543
| align=right | 5,509
|-
| align=center |102 || เต่างอย
| [[อำเภอเต่างอย|เต่างอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,693
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,688
| align=right | 5,674
|-
| align=center |103 || เหล่าโพนค้อ
| [[อำเภอโคกศรีสุพรรณ|โคกศรีสุพรรณ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,644
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,655
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,747
| align=right | 5,738
|-
| align=center |104 || นาตาล
| [[อำเภอเต่างอย|เต่างอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,465
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,456
| align=right | 5,434
|-
| align=center |105 || โนนสะอาด
| [[อำเภอบ้านม่วง|บ้านม่วง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,613
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,616
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,502
| align=right | 5,457
|-
| align=center |106 || บึงทวาย
| [[อำเภอเต่างอย|เต่างอย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,507
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,249
| align=right | 5,216
|-
| align=center |107 || คอนสวรรค์
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,398
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,258
| align=right | 5,204
|-
| align=center |108 || นาฮี
| [[อำเภออากาศอำนวย|อากาศอำนวย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,166
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,032
| align=right | 4,991
|-
| align=center |109 || นิคมน้ำอูน
| [[อำเภอนิคมน้ำอูน|นิคมน้ำอูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,239
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,086
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,964
| align=right | 4,904
|-
| align=center |110 || เชิงชุม
| [[อำเภอพรรณานิคม|พรรณานิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,054
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,980
| align=right | 5,009
|-
| align=center |111 || ตาลเนิ้ง
| [[อำเภอสว่างแดนดิน|สว่างแดนดิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,950
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,941
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,933
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,969
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,969
| align=right | 4,995
|-
| align=center |112 || เชียงสือ
| [[อำเภอโพนนาแก้ว|โพนนาแก้ว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,890
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,840
| align=right | 4,836
|-
| align=center |113 || โคกศิลา
| [[อำเภอเจริญศิลป์|เจริญศิลป์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,969
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,954
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,876
| align=right | 4,861
|-
| align=center |114 || หนองแวง
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,874
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,778
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,747
| align=right | 4,738
|-
| align=center |115 || ม่วงลาย
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,765
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| align=right | 4,814
|-
| align=center |116 || ดงชน
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,699
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,711
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,687
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,720
| align=right | 4,718
|-
| align=center |117 || นาคำ
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,542
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,490
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,486
| align=right | 4,471
|-
| align=center |118 || ค้อเขียว
| [[อำเภอวาริชภูมิ|วาริชภูมิ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,521
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,472
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,450
| align=right | 4,418
|-
| align=center |119 || อินทร์แปลง
| [[อำเภอวานรนิวาส|วานรนิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,165
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,150
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,167
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,175
| align=right | 4,132
|-
| align=center |120 || โคกก่อง
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,175
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,186
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,131
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,127
| align=right | 4,098
|-
| align=center |121 || กกปลาซิว
| [[อำเภอภูพาน|ภูพาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,922
| align=right | 3,895
|-
| align=center |122 || สุวรรณคาม
| [[อำเภอนิคมน้ำอูน|นิคมน้ำอูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,013
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,899
| align=right | 3,849
|-
| align=center |123 || หนองปลิง
| [[อำเภอนิคมน้ำอูน|นิคมน้ำอูน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,691
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,591
| align=right | 3,548
|-
| align=center |124 || ธาตุนาเวง
| [[อำเภอเมืองสกลนคร|เมืองสกลนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,703
| align=right | 2,617
|-
| align=center |125 || หนองบัว
| [[อำเภอนิคมน้ำอูน|นิคมน้ำอูน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,758
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,737
| align=right | 1,712
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 1,149,472 ||align=right style="background:#cccccc;" | 1,145,949 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,142,737 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,138,609 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,134,322 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,129,174 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,123,351 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,122,905 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,118,449 || align=center style="background:#cccccc;" | 1,116,034||
|}
 
2,747

การแก้ไข