ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย: เพิ่มความชัดเจน เป็นสา)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#cccccc"
| '''คนที่''' || '''รายนาม''' || '''ตำแหน่ง''' || '''หมายเหตุ'''
|- style="background:#FFEBCDffddaa"
| 1 || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[นายกรัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#FFEBCDffddaa"
| 2 || [[พระยาราชวังสัน|พลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]] ||
|- style="background:#FFEBCDffddaa"
| 3 || [[พระยาศรีวิสารวาจา|พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 4 || [[เจ้าพระยาวงศานุประพัทธ|พระยาวงศานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรพาณิชยการ]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 5 || [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี|เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| - || [[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา|พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 6 || [[พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล|พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 7 || [[พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี|พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)]] || [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 8 || [[พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์|พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 9 || [[พระยาปรีชาชลยุทธ|พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ(วัน จารุภา)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 10 || [[พระยามานวราชเสวี|พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#F08080"
|-
| 11 || [[พระยาพหลพลพยุหเสนา|พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#F08080"
|-
| 12 || [[พระยาทรงสุรเดช|พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#F08080"
|-
| 13 || [[พระยาฤทธิ์อัคเนย์|พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#F08080"
|-
| 14 || [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)]] || [[รัฐมนตรี]]
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 15 || [[แปลก พิบูลสงคราม|พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 16 || [[หลวงสินธุสงครามชัย|นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย(สินธุ์ กมลนาวิน)]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 17 || [[หลวงศุภชลาศัย|นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|- style="background:#ffddaa"
|-
| 18 || [[ประยูร ภมรมนตรี|นายประยูร ภมรมนตรี]] || [[รัฐมนตรี]] ||
|-
|}
7,770

การแก้ไข