คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (1 เมษายน 2476 - 20 มิถุนายน 2476)

คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 แห่งราชอาณาจักรสยาม
Phraya Manopakorn Nititada.jpg
วันแต่งตั้ง 1 เมษายน 2476
วันสิ้นสุด 20 มิถุนายน 2476
(0 ปี 80 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
ประวัติ
วาระสภานิติบัญญัติ 2 เดือน 19 วัน (80 วัน)
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 4

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในข้อ 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ๒๔๗๖ ซึ่งในประกาศนั้นบัญญัติให้รัฐมนตรีผู้ซึ่งว่าการกระทรวงต่าง ๆ อยู่ในเวลายุบสภาเป็นสมาชิกของคณะรัฐมนตรีใหม่โดยตำแหน่ง ส่วนรัฐมนตรีอื่น ๆ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย ในประกาศตั้งคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
กลาโหม   1 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
ต่างประเทศ   2 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
เกษตรพาณิชยการ   3 เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
ธรรมการ   4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
พระคลังมหาสมบัติ   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
มหาดไทย   5 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
ยุติธรรม   6 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  7 พระยาอุดมพงศ์เพ็ญสวัสดิ์ (หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรศักดิ์)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  8 พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  9 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  10 พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476   ลาออก
  11 พันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476   ลาออก
  12 พันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476   ลาออก
  13 พันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476   ลาออก
  14 พันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  15 นาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  16 นาวาตรี หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  17 พันโทประยูร ภมรมนตรี   1 เมษายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  18 นายพลตรี พระยาพิชัยสงคราม (แก๊บ สรโยธิน)   18 มิถุนายน 2476 20 มิถุนายน 2476  
  19 นายพันเอก พระยาศรีสิทธิสงคราม (ดิ่น ท่าราบ)   18 มิถุนายน 2476 20 มิถุนายน 2476  

การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีแก้ไข

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้ไม่มีการแถลงนโยบาย

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงเพราะมีประกาศให้เปิดสภาผู้แทนราษฎรโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญ

อ้างอิงแก้ไข