ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

 
== สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
|+
!ระดับ
!คณะ
!วุฒิการศึกษา
!เพิ่มเติม
!หมายเหตุ
|-
| rowspan="9" |'''ปริญญาตรี'''
|วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
M.Sc. (Clinical Psychology)
|ได้รับการรับรองจากกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ให้เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่รวมการฝึกงานด้านจิตวิทยาคลินิก (Internship) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2561
|
|-
|มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ใช้นิรนาม