ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

! วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" | 1. [[ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ|นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ]]
| valign = "top" | [[21 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2545]] - [[30 กันยายน]] [[พ.ศ. 2546]]
|-
| valign = "top" | 2. [[อภัย จันทนจุลกะ|นาย อภัย จันทนจุลกะ]]
| valign = "top" | [[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2546]] - [[31 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "top" | 3. [[วัลลภ พลอยทับทิม|นาย วัลลภ พลอยทับทิม]]
| valign = "top" | [[4 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2547]] - [[19 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2553]]
|-
| valign = "top" | 4. [[พนิตา กำภู ณ อยุธยา|นาง พนิตา กำภู ณ อยุธยา]]
| valign = "top" | [[20 กรกฎาคม]] [[พ.ศ. 2553]] - [[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2555]]
|-
| valign = "top" | 5. [[วิเชียร ชวลิต|นายกองเอก วิเชียร ชวลิต]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169756.PDF</ref>
| valign = "top" | [[13 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2555]] - 30 กันยายน พ.ศ. 2558
|-
| valign = "top" | 6. [[ไมตรี อินทุสุต|นาย ไมตรี อินทุสุต]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00169756.PDF</ref>
| valign = "top" | 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 30 กันยายน พ.ศ. 2560
|-
| valign = "top" | 7. [[พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์|นาย พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์]]<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/10.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 220 ง หน้า 10 6 กันยายน พ.ศ. 2560 </ref>
| valign = "top" | 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ย้ายเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)
|-
| valign = "top" | 98. ดร.[[ปรเมธี วิมลศิริ]]
| valign = "top" | 8. [[ไพรวรรณ พลวัน|นาง ไพรวรรณ พลวัน]](รักษาการ)<ref>[https://www.matichon.co.th/news/855900 รักษาการปลัด พม. ‘ไพรวรรณ พลวัน’ เผยไม่หนักใจ พร้อมเดินหน้าต่อ]</ref>
| valign = "top" | 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 - 10 เมษายน พ.ศ. 2561
|-
| valign = "top" | 9. ดร.[[ปรเมธี วิมลศิริ]]
| valign = "top" | 10 เมษายน พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน
|}