ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชพฤกษ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สรรพคุณ ==
ส่วนต่างๆ ของต้นราชพฤกษ์มีประโยชน์ดังนี้
 
*- ฝักแก่ เนื้อสีน้ำตาลดำและชื้นตลอดเวลา มีรสหวาน สามารถใช้เป็นยาระบายได้ โดยนำฝักมาต้มกับน้ำ และเติม[[เกลือ]]เล็กน้อย ดื่มก่อนนอนหรือก่อนรับประทานอาหาร นอกจากนั้น ฝักแก่ยังมีสารที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของ[[แมลง]] เมื่อนำฝักมาบดผสมน้ำแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน สารละลายที่กรองได้สามารถฉีดพ่นกำจัดแมลงและหนอนในแปลงผักได้<ref>[http://kamphaengphet.doae.go.th/know-hon/know-hon_01.htm ฝักคูนกำจัดหนอนกระทู้ผัก]</ref> ฝักแก่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มด้วยเตาเศรษฐกิจ มีขนาดที่พอเหมาะ ไม่ต้องผ่า เลื่อยหรือตัด เนื้อของฝักแก่ใช้แทนกากน้ำตาลในการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์และจุลินทรีย์ขยาย
* ฝักอ่อน สามารถใช้ขับ[[เสมหะ]]ได้
 
* ใบ สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้
*- ฝักอ่อน สามารถใช้ขับ[[เสมหะ]]ได้
* ดอก ช่วยแก้แผลเรื้อรัง ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยหล่อลื่นลำไส้ รักษาโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 
*- ใบ สามารถนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรคได้
 
*- ดอก ช่วยแก้แผลเรื้อรัง ใช้เป็นยาถ่าย ยาระบาย ช่วยหล่อลื่นลำไส้ รักษาโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 
นอกจากนั้น ราชพฤกษ์ยังเป็นพืชที่มีฤทธิ์ทาง[[อัลลีโลพาที]] สารสกัดจากฝักด้วยเอทานอลสามารถยับยั้งการเจริญของ[[คะน้า]]ได้<ref>ศานิต สวัสดิกาญจน์ สุวิทย์ เฑียรทอง เนาวรัตน์ ประดับเพ็ชร์ สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และวริสรา ปลื้มฤดี. 2553. ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของคะน้า. เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48. 3-5 ก.พ. 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน้า 412-421</ref>
 
คนไทยในสมัยโบราณเชื่อว่า ควรปลูกต้นราชพฤกษ์ทาง[[ทิศตะวันตกเฉียงใต้]]ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทวีคูณ ซึ่งความเป็นจริงคือทิศดังกล่าวจะได้รับแดดจัดตลอดช่วงบ่าย จึงควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ลดความร้อนและทำให้ประหยัดพลังงานมากขึ้น<ref>[http://www.moe.go.th/intrask/www.beautypark.com/park9.htm หลักการเลือกพันธุ์ไม้ให้เหมาะสมกับทิศ]</ref>
 
คนไทยในสมัยโบราณยังมีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นราชพฤกษ์ไว้ประจำบ้านจะช่วยให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ด้วยคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับว่าต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ที่มีคุณค่าสูงและยังเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติไทยอีกด้วย นอกจากนี้มีความเชื่อว่า ใบของต้นราชพฤกษ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะในพิธีทางไสยศาสตร์ให้ใบทำน้ำพุทธมนต์สะเดาะเคราะห์ได้ผลดีดังนั้นจึงถือว่าต้นราชพฤกษ์เป็นไม้มงคลนาม<ref>[http://www.maipradabonline.com/maimongkol/rachapouk.htm การเป็นมงคล]</ref>{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Cassia fistula| ''Cassia fistula''}}
 
== สัญลักษณ์ต้นราชพฤกษ์ ==
*ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[อุทยานหลวงราชพฤกษ์]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนมัธยมสาธิตพัทยา (เมืองพัทยา 11)]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี)]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนสตรีนครสวรรค์]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]], [[สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]], [[มหาวิทยาลัยมหาสารคาม]], [[มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]], [[มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]], [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]], [[มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น]] และ [[วิทยาลัยทองสุข]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช]],[[คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]], [[คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนสตรีอ่างทอง]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนบุญวัฒนา]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม]] จังหวัดนนทบุรี
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราชูทิศ]] ได้แก่ [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร]] [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม]] [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ]] [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน]] [[โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ]] [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนวัดพุทธบูชา]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนบ้านโคกเจริญ จ.ศรีสะเกษ]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนเจริญผลวิทยา]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ[[โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[จังหวัดขอนแก่น]], [[จังหวัดนครศรีธรรมราช]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก]]
* ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนสุคนธีรวิทย์]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนบ้านโคกอิโด่ย]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช]]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สมุทรสาคร
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ [http://www.sci.rmutp.ac.th คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลพระนคร]
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี
* ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ[[มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* http://dok-koon-thai.blogspot.com
* http://www.dnp.go.th/Golden_Shower/Glodel.htm
{{wikispecies-inline|Cassia fistula}}
{{คอมมอนส์-หมวดหมู่|Cassia fistula| ''Cassia fistula''}}
 
{{สัญลักษณ์ประจำชาติไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม