ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมโยธาธิการและผังเมือง"

กรมโยธาธิการและผังเมือง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 
=== '''ราชการส่วนกลาง''' ===
##* สำนักงานเลขานุการกรม
##* กองการเจ้าหน้าที่
##* กองคลัง
##* กองแผนงาน
##* กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
##* กองนิติการ
##* ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
##* สถาบันพัฒนาบุคลกรด้านการพัฒนาเมือง
##* สำนักควบคุมการก่อสร้าง
##* สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
##* สำนักผังประเทศและผังภาค
##* สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ
##* สำนักพัฒนามาตรฐาน
##* สำนักวิศวกรรมการผังเมือง
##* สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
##* สำนักสถาปัตยกรรม
##* สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
##* กองออกแบบก่อสร้างพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ
##* กองวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/001/18.PDF</ref>
 
=== '''ราชการส่วนภูมิภาค''' ===
#* สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
** กลุ่มวิชาการโยธาธิการ
** กลุ่มวิชาการผังเมือง
** ฝ่ายปฏิบัติการ
 
== อำนาจและหน้าที่ ==
ผู้ใช้นิรนาม