ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร"

1. พระศรีวิสุทธิเมธี (พนมพร ปุตฺตวโร ป.ธ.๙) เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดนครพนม , รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
 
2. พระครูสิริสุตเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
 
53. พระครูพนมปรีชากร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
3. พระครูโกศลพนมกิจ
 
4. พระครูสุตพนมเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
 
5. พระมหาเลอเดช วรวํโส ป.ธ.๙
5. พระครูพนมปรีชากร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม
 
6. พระครูพนมสิริเจติยานุรักษ์นุกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม
 
7. พระมหาเลอเดชเสรี วรวํโสพุทฺธิวํโส ป.ธ.๔ เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
 
8. พระครูสิริสุธรรมเจติยานุกิจภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครพนม(จำรัส ชวนปญฺโญ)
 
9. พระมหาเสรีวิเชียร  พุทฺธิวํโสวชิรเมธี ป.ธ. เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง
 
1210.พระมหากมลชัย  กมโล  ป.ธ.๖
10. พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์ (จำรัส ชวนปญฺโญ)
 
11.พระมหาวิเชียร  วชิรเมธี ป.ธ.๙
 
12.พระมหากมลชัย  กมโล  ป.ธ.๖
 
==งานมัสการพระธาตุพนม==
งานนมัสการพระธาตุพนม ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 2 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี
 
ประจำปี 2560 ตรงกับวันที่ 24-4 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25602561
 
รวม 9 วัน 9 คืน
ผู้ใช้นิรนาม