ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

== พระภิกษุสงฆ์ที่เป็นเอตทัคคะ ==
{| class="wikitable"
|
|
|ตำแหน่งเอตทัคคะ
|-
|1
|[[พระอัญญาโกณฑัญญะ|พระอัญญาโกณฑัญญ]]เถระ
|รัตตัญญู (รู้ราตรีนาน-มีประสบการณ์มาก)
|-
|2
|[[พระอุรุเวลกัสสปะ|พระอุรุเวลกัสสป]]เถระ
|ผู้มีบริวารมาก
|-
|3
|[[พระสารีบุตร]]เถระ (อัครสาวกฝ่ายขวา)
|ผู้มีปัญญา
|-
|4
|[[พระมหาโมคคัลลานะ|พระมหาโมคคัลลาน]]เถระ (อัครสาวกฝ่ายซ้าย)
|ผู้มีฤทธิ์
|-
|5
|[[พระปุณณมันตานีบุตร]]เถระ
|ผู้เป็นพระธรรมกถิกะ
|-
|6
|[[พระกาฬุทายี]]เถระ
|ผู้ทำตระกูลให้เลื่อมใส
|-
|7
|[[พระนันท]]เถระ (ศากยะ)
|ผู้สำรวมอินทรีย์
|-
|8
|[[พระราหุล]]เถระ
|ผู้ใคร่ในการศึกษา
|-
|9
|[[พระอุบาลี]]เถระ
|ผู้ทรงพระวินัย
|-
|10
|[[พระภัททิย]]เถระ
|ผู้เกิดในตระกูลสูง
|-
|11
|[[พระอนุรุทธ]]เถระ
|ผู้มีทิพยจักษุญาณ
|-
|12
|[[พระอานนท์|พระอานนท]]เถระ
|ผู้เป็นพหูสูต ผู้มีสติ ผู้มีคติ ผู้มีความเพียร และเป็นพุทธอุปัฏฐาก
|-
|13
|[[พระโมฆราช]]เถระ
|ผู้ยินดีในจีวรเศร้าหมอง
|-
|14
|[[พระปิณโฑลภารทวาช]]เถระ
|ผู้บันลือสีหนาท
|-
|15
|[[พระมหากัจจายน]]เถระ
|ผู้อธิบายความย่อให้พิสดาร
|-
|16
|[[พระสีวลี]]เถระ
|ผู้มีลาภมาก
|-
|17
|[[พระโสณกุฏิกัณณเถระ]]
|ผู้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะ
|-
|18
|[[พระมหากัสสปะ|พระมหากัสสป]]เถระ
|ผู้ทรงธุดงค์
|-
|19
|[[พระราธเถระ]]
|ผู้ทรงปฏิภาณ (ญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนา)
|-
|20
|[[พระลกุณฏกภัททิยเถระ]]
|ผู้มีเสียงไพเราะ
|-
|21
|[[พระทัพพมัลลบุตรเถระ]]
|ผู้จัดเสนาสนะ
|-
|22
|[[พระพากุลเถระ]]
|ผู้มีโรคาพาธน้อย
|-
|23
|[[พระวักกลิ]]เถระ
|ผู้สัทธาธิมุต (หลุดพ้นกิเลสด้วยศรัทธา)
|-
|24
|[[พระมหากัปปินเถระ]]
|ผู้ให้โอวาทภิกษุบริษัท
|-
|25
|[[พระอุปเสนเถระ]]
|ผู้นำซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบในหมู่ชนทั้งชั้นสูงและชั้นต่ำ
|-
|26
|[[พระขทิรวนิยเรวตเถระ]]
|ผู้อยู่ป่า
|-
|27
|[[พระสุภูติเถระ]]
|ผู้อรณวิหาร (เจริญฌานประกอบด้วยเมตตา) และผู้เป็นทักขิไณยบุคคล
|-
|28
|[[พระพาหิยทารุจีริยเถระ]]
|ขิปปาภิญญา (ตรัสรู้เร็วพลัน)
|-
|29
|[[พระวังคีสเถระ]]
|ผู้มีปัญญาปฏิภาณฉลาดในการผูกเป็นบทบาทคาถา
|-
|30
|[[พระโสณโกฬิวิสเถระ]]
|ผู้ปรารภความเพียร
|-
|31
|[[พระโสภิตเถระ]]
|ระลึกปุพเพนิวาสานุสติญาณ
|-
|32
|พระนันทกเถระ (มิใช่ศิษย์พราหมณ์พาวรี)
|ผู้ให้โอวาทภิกษุณี
|-
|33
|[[พระกังขาเรวตเถระ]]
|ผู้ยินดีในฌานสมบัติ
|-
|34
|[[พระมหาปันถกเถระ]]
|ผู้เจริญวิปัสสนา
|-
|35
|[[พระจูฬปันถก]]เถระ
|ผู้ชำนาญในมโนมยิทธิ
|-
|36
|[[พระกุณฑธานเถระ]]
|ผู้จับสลากเป็นปฐม
|-
|37
|[[พระรัฐบาลเถระ]]
|ผู้บวชด้วยศรัทธา
|-
|38
|[[พระกุมารกัสสปเถระ]]
|ผู้แสดงธรรมอันวิจิตร
|-
|39
|[[พระมหาโกฎฐิตเถระ]]
|ผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา 4
|-
|40
|[[พระสาคตเถระ]]
|ผู้ฉลาดในเตโชกสิณสมาบัติ
|-
|41
|[[พระปิลินทวัจฉเถระ]]
|ผู้เป็นที่รักใคร่ของเทพยดา
 
== พระภิกษุณีที่เป็นเอตทัคคะ ==
{| class="wikitable"
# [[พระมหาปชาบดีเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้รัตตัญญู
|
# [[พระเขมาเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้มีปัญญา
|
# [[พระอุบลวรรณาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้มีฤทธิ์
|ตำแหน่งเอตทัคคะ
# [[พระปฏาจาราเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ทรงพระวินัย
|-
# [[พระนันทาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ยินดีในฌาน
|1
# [[พระธรรมทินนาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้เป็นธรรมกถิกะ
|[[พระมหาปชาบดีเถรี]]
# [[พระโสณาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ปรารภความเพียร
|ผู้รัตตัญญู
# [[พระสกุลาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้มีทิพยจักษุ
|-
# [[พระภัททากุณฑลเกสาเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
|2
# [[พระภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในทาง ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
|[[พระเขมาเถรี]]
# [[พระภัททากัจจานาเถรี]] (พระนางยโสธรา) เอตทัคคะในทาง ผู้บรรลุมหาภิญญา
|ผู้มีปัญญา
# [[พระกีสาโคตมีเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
|-
# [[พระสิงคาลมาตาเถรี]] เอตทัคคะในทางผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
|3
|[[พระอุบลวรรณาเถรี]]
|ผู้มีฤทธิ์
|-
|4
|[[พระปฏาจาราเถรี]]
|ผู้ทรงพระวินัย
|-
|5
|[[พระนันทาเถรี]]
|ผู้ยินดีในฌาน
|-
|6
|[[พระธรรมทินนาเถรี]]
|ผู้เป็นธรรมกถิกะ
|-
|7
|[[พระโสณาเถรี]]
|ผู้ปรารภความเพียร
|-
|8
|[[พระสกุลาเถรี]]
|ผู้มีทิพยจักษุ
|-
|9
|[[พระภัททากุณฑลเกสาเถรี]]
|ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
|-
|10
|[[พระภัททกาปิลานีเถรี]]
|ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
|-
|11
|[[พระภัททากัจจานาเถรี]] (พระนางยโสธรา)
|ผู้บรรลุมหาภิญญา
|-
|12
|[[พระกีสาโคตมีเถรี]]
|ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
|-
|13
|[[พระสิงคาลมาตาเถรี]]
|ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
|}
 
== อุบาสกที่เป็นเอตทัคคะ ==
{| class="wikitable"
# [[ตปุสสะและภัลลิกะ]] เอตทัคคะในทางผู้ถึงสรณะก่อน
|
# [[อนาถปิณฑิกเศรษฐี]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นทายก
|
# [[จิตตคฤหบดี]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นธรรมกถิกะ
|ตำแหน่งเอตทัคคะ
# [[หัตถกอุบาสก]] เอตทัคคะในทางผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4
|-
# [[พระเจ้ามหานามะ]] เอตทัคคะในทางผู้ถวายปัจจัย 4 อันประณีต
|1
# [[อุคคคหบดี]] เอตทัคคะในทางผู้ถวายโภชนะเป็นที่ชอบใจ
|[[ตปุสสะและภัลลิกะ]]
# [[อุคคตคหบดี]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นสังฆอุปัฏฐาก
|ผู้ถึงสรณะก่อน
# [[สูรัมพัฏฐเศรษฐี]] เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสอย่างมั่นคง
|-
# [[ชีวกโกมารภัจจ์]] เอตทัคคะในทางเป็นที่รักของปวงชน
|2
# [[นกุลปิตาคหบดี]] เอตทัคคะในทางผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
|[[อนาถปิณฑิกเศรษฐี]]
|ผู้เป็นทายก
|-
|3
|[[จิตตคฤหบดี]]
|ผู้เป็นธรรมกถิกะ
|-
|4
|[[หัตถกอุบาสก]]
|ผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังคหวัตถุ 4
|-
|5
|[[พระเจ้ามหานามะ]]
|ผู้ถวายปัจจัย 4 อันประณีต
|-
|6
|[[อุคคคหบดี]]
|ผู้ถวายโภชนะเป็นที่ชอบใจ
|-
|7
|[[อุคคตคหบดี]]
|ผู้เป็นสังฆอุปัฏฐาก
|-
|8
|[[สูรัมพัฏฐเศรษฐี]]
|ผู้เลื่อมใสอย่างมั่นคง
|-
|9
|[[ชีวกโกมารภัจจ์]]
|เป็นที่รักของปวงชน
|-
|10
|[[นกุลปิตาคหบดี]]
|ผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
|}
 
== อุบาสิกาที่เป็นเอตทัคคะ ==
{| class="wikitable"
# นาง[[สุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎุมพี|สุชาดา]] เอตทัคคะในทางผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
|
# [[นางวิสาขา]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นทายิกา
|
# [[นางขุชชุตตรา]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นพหูสูต
|ตำแหน่งเอตทัคคะ
# [[นางสามาวดี]] เอตทัคคะในทางผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา
|-
# [[นางอุตตรา (นันทมาตา)]] เอตทัคคะในทางผู้ยินดีในฌาน
|1
# [[นางสุปปวาสา]] เอตทัคคะในทางผู้ถวายรสอันประณีต
|นาง[[สุชาดา ธิดาของเสนานีกุฎุมพี|สุชาดา]]
# [[นางสุปปิยา]] เอตทัคคะในทางผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก
|ผู้ถึงพระรัตนตรัยก่อน
# [[นางกาติยานี]] เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสมั่นคง
|-
# [[นางกาฬี (อุบาสิกาชาวกุรุรฆริกา)]] เอตทัคคะในทางผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟังตาม
|2
# [[นางนกุลมาตาคหปตานี]] เอตทัคคะในทางผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
|[[นางวิสาขา]]
|ผู้เป็นทายิกา
|-
|3
|[[นางขุชชุตตรา]]
|ผู้เป็นพหูสูต
|-
|4
|[[นางสามาวดี]]
|ผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา
|-
|5
|[[นางอุตตรา (นันทมาตา)]]
|ผู้ยินดีในฌาน
|-
|6
|[[นางสุปปวาสา]]
|ผู้ถวายรสอันประณีต
|-
|7
|[[นางสุปปิยา]]
|ผู้เป็นคิลานุปัฏฐาก
|-
|8
|[[นางกาติยานี]]
|ผู้เลื่อมใสมั่นคง
|-
|9
|[[นางกาฬี (อุบาสิกาชาวกุรุรฆริกา)]]
|ผู้เลื่อมใสโดยได้ยินได้ฟังตาม
|-
|10
|[[นางนกุลมาตาคหปตานี]]
|ผู้มีความคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า
|}
 
== อ้างอิง ==
122

การแก้ไข