ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การมาครั้งที่สอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Icon second coming.jpg|thumb|200px|การมาครั้งที่สอง]]
ตามความเชื่อของ[[คริสต์ศาสนิกชน]]และชาว[[มุสลิม]] '''การมาครั้งที่สอง'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเททพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 582-3</ref> ({{lang-en|Second Coming}}) หมายถึงการที่[[พระเยซู]]จะเสด็จมาบนโลกอีกครั้งในอนาคต ความเชื่อนี้มีที่มาจากข้อความใน[[พระวรสารในสารบบ]]และถูกพัฒนาต่อมาตาม[[อวสานวิทยา]]ของ[[ศาสนาคริสต์]]และ[[ศาสนาอิสลาม]]
 
แนวคิดเรื่องการมาครั้งที่สองถือเป็นหลักความเชื่อสำคัญ จึงปรากฏรายละเอียดใน[[หลักข้อเชื่อไนซีน]]ว่า<ref>{{cite web|title=หลักข้อเชื่อไนซีน|url=http://teologio.org/th/creed.html|publisher= Theopedia.com|date=2007|accessdate=15 June 2013}}</ref>
{{คำพูด|พระองค์เสด็จขึ้น[[สวรรค์]]ประทับ ณ เบื้องขวาของ[[พระเจ้าพระบิดา|พระบิดา]] พระองค์จะเสด็จมาอีกด้วย[[พระสิริ]] เพื่อ[[การพิพากษาครั้งสุดท้าย|พิพากษา]]ทั้งคนเป็นและคนตาย [[อาณาจักรของพระเป็นเจ้า|พระราชอาณาจักรของพระองค์]] ไม่รู้สิ้นสุด ข้าพเจ้าเชื่อมั่นใน[[การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตาย|การคืนชีพของผู้ที่ตายแล้ว]] และในชีวิต[[โลกหน้า]] ....[[อาเมน]]|หลักข้อเชื่อไนซีน}}
 
== ความเชื่อ ==
ใน[[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]ระบุว่า ก่อน[[บุตรมนุษย์]]จะเสด็จมาจะมีหลายคนอ้างตนเป็น[[พระคริสต์]]และเป็น[[ผู้เผยพระวจนะ]]แล้วล่อลวงคนให้หลงผิดจำนวนมาก มีข่าวลือเรื่องสงคราม คริสตชนจะเป็นที่รังเกียจและถูกเบียดเบียน จะเกิด[[ความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่]]ที่สุด เมื่อความทุกข์นั้นจบสิ้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวจะดับไป แล้วบุตรมนุษย์จะเสด็จมาบนเมฆบนท้องฟ้าด้วยฤทธิ์และรัศมีอันยิ่งใหญ่ แล้วจะทรงส่ง[[ทูตสวรรค์]]ออกไปรวบรวมบรรดาประชาชาติจากทั้งสี่ทิศ<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/24 มธ. 24:3-36]</ref> เมื่อทรงประทับนั่งบนบัลลังก์แล้ว บรรดาประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกันเฉพาะพระพักตร์ คนชอบธรรมจะถูกแยกไว้ทางขวามือส่วนคนที่ถูกสาปแช่งจะแยกไปอยู่ทางซ้ายมือ แล้วจะทรงมอบราชอาณาจักรให้คนชอบธรรมเพราะคนเหล่านี้ได้สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ส่วนผู้ที่ถูกสาปแช่งจะถูกส่งไปรับโทษในนรกชั่วนิรันดร์เพราะคนพวกนี้ทอดทิ้งคนยากไร้<ref>[http://www.bible.is/THATSV/Matt/25 มธ. 25:31-46]</ref>
 
== อ้างอิง ==
; เชิงอรรถ
{{รายการอ้างอิง}}
; บรรณานุกรม
 
{{เริ่มอ้างอิง}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = | ชื่อหนังสือ = พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = สมาคมพระคริสตธรรมไทย | ปี = 2011| ISBN = 978-616-721-871-7| จำนวนหน้า = 2,695}}
* {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = | ชื่อหนังสือ = พระคัมภีร์คาทอลิก ฉบับสมบูรณ์| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์ | ปี = 2014| ISBN = 978-616-361-361-5| จำนวนหน้า = 2495}}
* {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = ราชบัณฑิตยสถาน|ชื่อหนังสือ = พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน|จังหวัด = กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน|ปี = 2552|ISBN = 978-616-7073-03-3|จำนวนหน้า = 734|หน้า = 505-506}}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{Gospel Jesus}}