ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า"

'''๑. สำนักงานอธิการบดี''' จัดแบ่งสายงานการดำเนินงานดังนี้
 
-* กองกลาง ดำเนินงานด้านธุรการเกี่ยวกับการประสานงานทั่วไป เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการ ระเบียนนักศึกษา
การประชาสัมพันธ์ การประสานงานทั่วไป ตลอดจนการเงินสถาบัน
การจัดแบ่งคณะและภาควิชาจัดแบ่งดังนี้
'''๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์ธนบุรี''' เปิดสอนภาควิชา
 
-* วิศวกรรมไฟฟ้า
-* วิศวกรรมเครื่องกล
-* วิศวกรรมโยธา
-* วิศวกรรมอุตสาหการ
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้อักษรย่อ วศ.บ. (B.Eng.)
 
'''๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์พระนครเหนือ''' เปิดสอนภาควิชา
 
-* วิศวกรรมเครื่องกล
-* วิศวกรรมไฟฟ้า
-* เทคนิคอุตสาหกรรม
 
๓.๑ ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อ ว.ศ.บ. (B.Eng.)
 
๓.๒ ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี ของภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม จะได้รับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า อส.บ. (B.Ind. Technology)
 
'''๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์พระนครเหนือ''' เปิดสอนภาควิชา
 
-* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล
-* ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.I.E.d.)
 
 
- วิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม)
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ว.ศ.บ. (B.Eng.) สาขาวิชาไฟฟ้าโทรคมนาคม
 
'''๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์''' เปิดสอนภาควิชา
 
-* สถาปัตยกรรมศาสตร์
-* มัณฑนศิลป์
-* ศิลปอุตสาหกรรม
 
ผู้ศึกษาครบตามหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า สถ.บ. (B.Arch.)
 
'''ภาควิชาครุศาสตร์นนทบุรี''' เปิดสอนสาขาวิชา
 
-* ไฟฟ้าโทรคมนาคม
-* สถาปัตยกรรม
-* มัณฑนศิลป์
-* ศิลปอุตสาหกรรม
 
ผู้ศึกษาครบหลักสูตร ๒ ปี จะได้รับปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ค.อ.บ. (B.S.I.Ed.)
 
1,286

การแก้ไข