ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย"

* สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
| valign = "top" |
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
*สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมและการจัดการโลจีสติกส์
'''หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต'''
*สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทรัพยากรชีวภาพประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2,374

การแก้ไข