ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิสุทธิ"

เพิ่มขึ้น 2,178 ไบต์ ,  13 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ทิฏฐิวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่ง[[ทิฏฐิ]] คือ ความรู้เข้าใจ มองเห็น[[นามรูป]]ตามสภาวะที่เป็นจริง เป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลเสียได้ เริ่มดำรงในภูมิแห่งความไม่หลงผิด
*'''กังขาวิตรณวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่ง[[ญาณ]]เป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัย ความบริสุทธิ์ขั้นที่ทำให้กำจัดความสงสัยได้ คือ กำหนดรู้ปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้วจึงสิ้นสงสัย
*'''มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่งญาณเป็นเครื่องรู้เห็นว่าทางหรือมิใช่ทาง
*'''ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนิน ([[ญาณ|วิปัสสนาญาณ ๙]])
*'''ญาณทัสสนวิสุทธิ''' ความหมดจดแห่งญาณทัสสนะ คือ ความรู้ใน[[มรรค|อริยมรรค]] หรือมรรคญาณ ความเป็น[[อริยบุคคล]]ย่อมเกิดขึ้นในวิสุทธิ์ข้อนี้ เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิ หรือไตรสิกขา หรือการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น
==วิสุทธิ ๗ กับ วิปัสสนาญาณ==
วิสุทธิ ๗ เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพาน ดังบรรยายในรถวินีตสูตร(พระสูตรหนึ่งใน[[พระไตรปิฎก]])เปรียบวิสุทธิ ๗ กับรถเจ็ดผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมาย<br>
สามารถเปรียบเทียบ [[ไตรสิกขา]],วิสุทธิ ๗,[[ญาณ]] ๑๖ [[ปาริสุทธิศิล]] ๔ และ[[สมาธิ]]ได้ดังนี้
*อธิศีลสิกขา
'''ศีลวิสุทธิ'''
::๑.ปาฏิโมกขสังวรศีล
::๒.อินทรียสังวรศีล
::๓.อาชีวปาริสุทธิศีล
::๔.ปัจจัยสันนิสิตศีล
*อธิจิตตสิกขา
'''จิตตวิสุทธิ'''
::-อุปจารสมาธิ
::-อัปปนาสมาธิ ในฌานสมาบัติ
*อธิปัญญาสิกขา
'''ทิฏฐิวิสุทธิ'''
::๑.นามรูปปริจเฉทญาณ
'''กังขาวิตรณวิสุทธิ'''
::๒.นามรูปปัจจัยปริคคหญาณ
'''มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ'''
::๓.สัมมสนญาณ
::๔.อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ที่ยังเป็นวิปัสสนาญาณอย่างอ่อน (ตรุณอุทยัพพยญาณ)
'''ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ'''
::๔.อุทยัพพยานุปัสสนาญาณ ที่เจริญขึ้น (พลวอุทยัพพยญาณ)
::๕.ภังคานุปัสสนาญาณ
::๖.ภยตูปัฏฐานญาณ
::๗.ทีนวานุปัสสนาญาณ
::๘.นิพพิทานุปัสสนาญาณ
::๙.มุจจิตุกัมยตาญาณ
::๑๐.ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ
::๑๑.สังขารุเบกขาญาณ
::๑๒.สัจจานุโลมิกญาณ
::๑๓.โคตรภูญาณ
'''ญาณทัสสนวิสุทธิ'''
::๑๔.มัคคญาณ
::๑๕.ผลญาณ
::๑๖.ปัจจเวกขณญาณ
==อ้างอิง==
*[[:s:โอปัมมวรรค - ๔. รถวินีตสูตร|รถวินีตสูตร]] จาก[[พระไตรปิฎก]] (ภาษาไทย)
880

การแก้ไข