ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี"

=== ''' ส่วนงานอื่นๆ ''' ===
* ศูนย์วิจัยโรคเขตร้อนกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
* โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดมหิดล
* ศูนย์แรกรับ ฟื้นฟู กักกันโรคสัตว์ป่าของกลางและสัตว์ต่างถิ่น (Center of Rehabilitation and Quarantine for Alien and Confiscated Animal wildlife) จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
* ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ใช้นิรนาม