ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ===
ผู้เป็นนักศึกษาในสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาต้องเป็น
# ผู้สอบไล่ได้ปริญญาตรีทางนิติศาสตร์จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชียงใหม่]] [[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรามคำแหง]] และ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุโขทัยธรรมาธิราช]]
# ผู้ที่ได้ศึกษาวิชานิติศาสตร์ในสถาบันอื่น ในหรือนอกประเทศไทย และสอบไล่ได้ตามมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เทียบให้ไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะดังกล่าว ใน (1) ซึ่งในทางปฏิบัติ คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ได้เทียบระดับปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการศึกษาแล้ว
คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา อนุมัติสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถสอบเนติบัณฑิตได้ ดังนี้<ref> [http://www.thaibar.thaigov.net/Service/stu_regis.htm รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เนติบัณฑิตยสภารับรองในปัจจุบัน] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม