ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

แก้ไขเล็กน้อย
(แก้ไขเล็กน้อย)
(แก้ไขเล็กน้อย)
* EH = สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
* OHS = สาขาวิชา[[อาชีวอนามัยและความปลอดภัย]]
* ATM = สาขา[[แพทย์แผนไทย/|การแพทย์แผนไทยประยุกต์]]
* HS = สาขา[[วิทยาศาสตร์สุขภาพ]]
* HB = สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
ผู้ใช้นิรนาม