ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

update ranking
(เพิ่มแหล่งอ้างอิง)
(update ranking)
|-
| width="10%" |<small>'''RUR''' (2016)</small>|| width="5%" |<small>1 (424)</small>
|-
|<small>'''RUR Reputation''' (2016)</small>
|<small>1 (182)</small>
|-
|<small>'''RUR Research''' (2016)</small>
|<small>1 (424)</small>
|-
| width="10%" |<small>'''SIR''' (2016)</small>|| width="5%" |<small>2 (475)</small>
 
==== การจัดอันดับโดย Round University Rankings ====
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Round University Rankings 2016 โดย RUR Rankings Agency ของประเทศรัสเซีย เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก (a ranking of leading world universities) ในปี ค.ศ. 2016 มีเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับโดยการพิจารณาตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในระดับสากล 4 ด้าน 20 ตัวชี้วัด คือด้านการสอน (Teaching) 5 ตัวชี้วัด คิดเป็น 40% การวิจัย (Research) 5 ตัวชี้วัด 40% ด้านความเป็นนานาชาติ (International Diversity) 5 ตัวชี้วัด 10% และด้านความยั่งยืนทางการเงิน (Financial Sustainability) 5 ตัวชี้วัด 10% จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 424 ของโลก<ref>[http://roundranking.com/world-map.html]</ref>
 
การจัดอันดับ RUR Reputation Rankings 2016 ซึ่งเป็นการจัดอันดับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 182 ของโลd<ref>http://roundranking.com/ranking/reputation-rankings.html</ref>
 
การจัดอันดับ RUR Research Performance World University Rankings 2016 ซึ่งเน้นไปที่ศักยภาพการทำวิจัยพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 424 ของโลก<ref>http://roundranking.com/ranking/performance-rankings.html</ref>
 
==== การจัดอันดับโดย SCImago Institutions Ranking ====
|width="10%" |<small>'''UI Green (City Center)''' (2015)</small>|| width="5%" |<small>1(4)</small>
|-
| width="10%" |<small>'''Webometrics''' (2016)</small> || width="5%" |<small>23(407)</small>
|}
 
 
==== การจัดอันดับโดย Webometrics ====
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของเว็บโอเมตริกซ์ ประจำปี พ.ศ. 2559 จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้สู่เว็บ และเป็นความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้าง (Open Access) ทั่วโลก อันดับ Webometrics จะบอกถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งตีพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเว็บไซต์ของสถาบัน โดยพิจารณาจากจำนวน Link ที่เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บนั้น ๆ จากเว็บภายนอกโดยวัดจากการสืบค้นด้วยSearch Engine และนับจำนวนเอกสารตีพิมพ์ออนไลน์ในกลุ่มของไฟล์ .pdf .ps .ppt และ .doc และจำนวนเอกสารที่มีการอ้างอิง (Citation) แบบออนไลน์ผ่านกูเกิลสกอลาร์ (Google Scholar) โดยจะจัดอันดับปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ เดือนมกราคม และ เดือนกรกฎาคม โดยล่าสุดการจัดอันดับรอบที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 23 ของประเทศไทย และอยู่ในอันดับที่ 407 ของโลก<ref>http://www.webometrics.info/en/Asia/thailand</ref>
 
== พื้นที่มหาวิทยาลัย ==
65

การแก้ไข