ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

* พ.ศ. 2536-2537 เป็นรอง[[คณบดี]] [[คณะครุศาสตร์ ]][[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
* พ.ศ. 2542 เป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ[[ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์]]
* พ.ศ. 2542-2546 (3 สมัย 6 ปี) เป็นประธานกลุ่ม[[โรงเรียนพระปริยัติธรรม]]แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11
* ปัจจุบัน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ [[มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย]]
 
 
===สมณศักดิ์===
ผู้ใช้นิรนาม