ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตบุคลากรทางด้านการแพทย์ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยคณาจารย์และศิษย์เก่าได้รับรางวัลมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น [[นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น]] , [[เมธีวิจัยอาวุโส สกว.]] , [[นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ]] นอกจากนี้ ศิษย์เก่ายังมีบทบาททางการเมือง การปกครอง และการบริหารต่าง ๆ นิสิตเก่าและคณาจารย์ที่มีชื่อเสียง เช่น
 
* '''รางวัลแพทย์ดีเด่น''' - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ญ.เพ็ญแข ลิ่มศิลา และ รองศาสตราจารย์ พ.ญ คุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์ (พ.ศ. 2541)<ref>[http://www.tmc.or.th/2541.php ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญแข ลิ่มศิลา และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงส่าหรี จิตตินันทน์ แพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2541], เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557</ref>, น.พ. รณไตร เรืองวีรยุทธ (พ.ศ. 2549)<ref>[http://www.tmc.or.th/2549.php นายแพทย์ รณไตร เรืองวีรยุทธ แพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2549], เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557</ref>, แพทย์หญิงเสาด๊ะ ยุทธสมภพ (พ.ศ. 2551)<ref>[http://www.tmc.or.th/2551.php แพทย์หญิงเสาด๊ะ ยุทธสมภพ แพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551], เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557</ref> นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ (พ.ศ. 2553)<ref>[http://www.tmc.or.th/2553.php แพทย์หญิงกาญจนี เจนวณิชสถาพร นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ นายแพทย์วัฒนา พารีศรี แพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2553], เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557</ref> นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ พญ.อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ
 
* '''รางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น''' - นพ.เฉิดพันธุ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ และ นพ.ธวัติ บุญไทย (พ.ศ. 2548)<ref>[http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000115108 หมอเฉิดพันธุ์-หมอธวัติ แพทย์ชนบทดีเด่น 49 “รู้จักพอเพียง อยู่ที่ไหนก็สุขได้”], ASTVผู้จัดการออนไลน์ , เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557</ref> นายแพทย์วิชัย อัศวภาคย์ (พ.ศ. 2549)<ref>[http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=3444 ประวัติ นพ.วิชัย อัศวภาคย์ แพทย์ชนบทดีเด่นปี 2549], สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เข้าถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2557</ref>
331

การแก้ไข