ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศีล"

# [[ปัญจศีล]] (ศีล 5) หรือเรียกว่านิจจศีล (คือถือเนื่องนิจจ์)
# [[อาชีวัฏฐมกศีล]] (ศีลกุศลกรรมบท 10) หรือเรียกว่าอาทิพรหมจริยาศีล (หรือเรียกอีกอย่างว่า นวศีล)
# [[อัฏฐศีล]] (ศีล 8) หรือเรียกว่าอุโบสถศีล (ศีลอุโบสถ)
# [[ทสศีล]] (ศีล 10)
# [[ภิกษุณีวินัย]] (ศีล 311)
ผู้ใช้นิรนาม