ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยไต"

====[[Proximal convoluted tubule|ท่อของส่วนต้น]]====
เกิดการดูดสารเข้ากระแสเลือดมากที่สุด มี[[ไมโทคอนเดรีย]]เยอะ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดูดสาร
====[[Looploop of Henle|Hehle's loop]]henle====
 
เป็นท่อขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปตัวU ใช้ในการดูดสารกลับเช่นกัน มีไมโทรคอนเดรียน้อยกว่าท่อส่วนต้น
====[[Distal convoluted tubule|ท่อขดส่วนท้าย]]====
ผู้ใช้นิรนาม